Logo Amii Sp. z o.o. Tylko najlepsze jest wystarczająco dobre
O firmie Amii Produkty firmy Amii Za³oga firmy Amii
  O firmie AmiiO firmie  Dotacje z Unii EuropejskiejDotacjeFiltry do wodyOferty pracyAlkomatyFiltry do wodyOferty pracy w firmie AmiiDystrybutory wody
  Nasz zespó³Nasz zespół   Dzia³alno¶æ spo³eczna firmy AmiiDziałalność społeczna Dystrybutory wodyKontaktAlkomatyAlkomatyFiltry do wodyZapinki do futer
  Og³oszeniaOgłoszenia  TargiTargi

Ogłoszenia

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-04-09

Dotyczy realizacji projektu pt. "Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody" akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

Szanowni Państwo,

 

W związku z Zapytaniem ofertowym na urządzenie do odsalania pojemnościowego, do projektu pn. "Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody" akronim HydroGraf - Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00, które umieściliśmy na stronie www.amii.pl oraz przesłaliśmy do firm w dniu 30.03.2018 roku, informujemy iż Zamawiający nie otrzymał żadnej Oferty, w związku z czym nie udało się rozstrzygnąć postępowania przetargowego.

 

Z poważaniem,

Bożena Krawiec

"Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-04-06

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ DORADCZĄ I USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ DOTYCZĄCĄ UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORCY

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 16.04.2018 roku.

 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 3. Oferty muszą posiadać termin ważności.

 4. Usługi będą wykorzystywane w ramach projektu pn: „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych, dofinansowanego z Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. USŁUGA SZKOLENIOWA W ZAKRESIE UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORCY W ZEA:

Szkolenie ma na celu pozyskanie właściwych kompetencji przez Pracowników Amii Sp. z o.o. umożliwiających sprawność operowania na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zakres szkolenia obejmować będzie:

- zagadnienia z zakresu różnic kulturowych;

- zagadnienia dotyczące prawa handlowego, uwarunkowań branżowych i konkurencji zagranicznej;

- zagadnienia z zakresu wizerunku marki: dostosowanie produktów pod względem marketingowym do przyszłych odbiorców;

- skuteczne techniki negocjacyjne w obsłudze klientów z określonych rynków docelowych.

Warunki szczegółowe dotyczące szkolenia:
• Wykonawca przedstawi przygotowany materiał w sposób dostępny i łatwy do zrozumienia uwzględniając formy multimedialne (prezentacja, przykłady);

Planowana ilość godzin szkoleniowych 8 godzin – szkolenie jednodniowe;
• Miejsce realizacji szkolenia: ul. Techniczna 22, 92-518 Łódź;

Końcowy termin realizacji zadania: 30.06.2018 r.

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami określonymi przez Zamawiającego oraz jest odpowiedzialny za należyte wykonanie Zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności co do uzyskanych informacji i dokumentacji dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. USŁUGA DORADCZA DOTYCZĄCA UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORCY W KAZACHSTANIE I AZERBEJDŻANIE:

Szkolenie ma na celu pozyskanie właściwych kompetencji przez Pracowników Amii Sp. z o.o. umożliwiających sprawność operowania na rynku wschodnim (Kazachstan i Azerbejdżan). Zakres szkolenia obejmować będzie:

- analizę i ocenę przedsiębiorstwa pod kątem produktu;

- przedstawienia sposobu poszukiwania i nawiązywania kontaktów z partnerami z rynków zagranicznych, wysyłania ofert, organizacji spotkań handlowych, przeprowadzenia negocjacji handlowych z kontrahentami;

- kultura biznesowa na rynkach wschodnich;

- aspekty prawne ( na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów handlowych z kontrahentami rosyjskimi, jakie dokumenty są wymagane przy eksporcie produktów);

- określenie potencjału rynku wschodniego;

- elementy pomocnicze dotyczące nawiązywania współpracy: negocjacje, zawieranie umów handlowych z partnerami z Rosji;

Warunki szczegółowe dotyczące szkolenia:
• wykonawca przedstawi przygotowany materiał w sposób dostępny i łatwy do zrozumienia uwzględniając formy multimedialne (prezentacja, przykłady);

Planowana ilość godzin szkoleniowych 8 godzin – szkolenie jednodniowe.
• Miejsce realizacji szkolenia: ul. Techniczna 22, 92-518 Łódź;

Końcowy termin realizacji zadania: 30.06.2018 r.


1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami określonymi przez Zamawiającego oraz jest odpowiedzialny za należyte wykonanie Zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności co do uzyskanych informacji i dokumentacji dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Oferenci przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta powinna:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej (adres email: dotacje@amii.pl).

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT,

w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 16.04.2018 r.).

 1. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 2. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi.

 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części.

 4. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych.

 5. Wybór oferty przez Zamawiającego będzie dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.

 6. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych przez niego ofert.

 7. Oferty należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1). W treści oferty należy podać zakres usługi.

 8. Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym.

 9. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy przygotować w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby dokumenty złożone w językach innych niż wymienione w pkt.8 zostały przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to zostało złożone wraz z ofertą.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.04.2018roku do godziny 10:00
  w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej na adres email: dotacje@amii.pl.

 2. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do miejsca składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

 3. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.

 

Sz. P. Bożena Krawiec
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

 

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE NA USŁUGĘ DORADCZĄ I USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ DOTYCZĄCĄ UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORCY

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe oznakowanie koperty.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

Kt = (Tn/ Tob) x 30 %

gdzie:

Kt – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

Tn – najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ofert

Tob – termin realizacji zaoferowany w ofercie

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23
  w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy
  www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-30

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

URZĄDZENIE DO ODSALANIA POJEMNOŚCIOWEGO

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w 09.04.2018 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Sposób działania:

Odsalanie pojemnościowe

Wymiary maksymalne

350 mm (gł.) x 170 mm (szer.) x 360 mm (wys.)

Dopuszczalne parametry wody zasilającej:

Maksymalny TDS - 1000 ppm

pH 4 – 10

Maksymalne ciśnienie wody zasilającej:

Przynajmniej 6 bar

Temperatura pracy:

1-40˚C

Czas regeneracji elektrod pojemnościowych:

30 minut

Stopień redukcji TDS:

Regulowany w zakresie 70-95%

Wydajność:

1.5 galona na minutę

Odzysk wody:

TDS 0-500 ppm: 70%;

TDS 501-1000 ppm: >60%

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający
  i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

 

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

Oferta musi:

 

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 09.04.2018 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.04.2018 roku do godziny 09:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22 92-518 Łódź

 

OFERTA NA:

URZĄDZENIA DO ODSALANIA POJEMNOŚCIOWEGO

Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

 

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

 

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji zamówienia

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 30 %

20 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 20 %

25 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający potwierdzi zamówienie u Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od przyjęcia zamówienia, zostanie zaproponowane przyjęcie zamówienia kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
  a także na stronie internetowej firmy.

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-19

 

 

INFORMACJE O ANULOWANIU

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

pH-metr

 

Firma: Amii Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

728-025-73-52

Informujemy o anulowaniu postępowania ofertowego na pH-metr z dnia 06.03.2018 r.

Przyczyną anulowania zamówienia jest konieczność zmiany parametrów technicznych opisanych w wyżej wspominanym zapytaniu ofertowym.

 

Przepraszamy i jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie zostanie rozpisane nowe zapytanie ofertowe, którego przedmiotem będzie zakup pH-metra.

 

 

Z poważaniem,

 

Bożena Krawiec

  

 

"Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-19

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

 

pH-metr

 

 

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w 27.03.2018 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

 

 

 

 

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Parametry mierzone:

pH

Zakres

-2.000 - 20.000 pH

Rozdzielczość

0.1/0.01/0.001 pH

Dokładność

±0.002 pH

Maksymalna ilość punktów kalibracji

6

 

Temperatura

Zakres

0.0 do 100.0 ºC

Rozdzielczość

0.1 ºC

Dokładność

± 0.3 ºC

 

Inne

Komunikacja z PC

USB lub RS232

Pamięć wewnętrzna

500 pomiarów

Złącze elektrody

BNC

 

Elektroda pH

Zakres

0 - 14

Czułość

57 do 59 mV/ pH przy 25 ºC

Temperatura pracy

0 do 60 ºC

Odniesienie

Ag/AgCl

Typ złącza

BNC

Przewód w zestawie

Tak

 

Dodatkowo pH-metr musi posiadać:

- możliwość podłączenia elektrod jonoselektywnych,

- w zestawie elektrody jonoselektywne do pomiaru wapnia i sodu:

* pomiar wapnia w zakresie 0,02 - 40000 mg/l

* pomiar sodu  zakresie 0,002 - 23000 mg/l

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający
  i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta musi:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 27.03.2018 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.03.2018 roku do godziny 12:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22 92-518 Łódź

 

OFERTA NA:

pH-metr

 

 

Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

 

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji zamówienia

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 30 %

20 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 20 %

25 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający potwierdzi zamówienie u Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od przyjęcia zamówienia, zostanie zaproponowane przyjęcie zamówienia kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
  a także na stronie internetowej firmy.

 1. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza oferty

 2. Szczegółowa specyfikacja cenowa oferty

Załącznik 1

........................ dnia: ….........................

FORMULARZ OFERTY

 

 1. Zamawiający: AMII Sp. z o.o. ul. Grabińska 23 92-780 Łódź

 

 1. Wykonawca (nazwa i dane adresowe):

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

NIP: …................................................................

 1. Osoba upoważniona do kontaktu Zamawiającym:

...................................................................................... tel.: ...............................

e-mail:.......................................................

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na dostawę:

pH-metr

 

Potwierdzamy zgodność naszej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i dołączamy materiały pozwalające na sprawdzenie zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

 1. Termin płatności: ....dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.

 3. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do przyjęcia zamówienia.

 4. W załączeniu szczegółowa specyfikacja cenowa oferty.

 

 

 

 

 

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Załącznik 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CENOWA OFERTY.

Nazwa aparatury

Ilość

Wartość netto

Vat

Wartość brutto

Termin dostawy w dniach

pH-metr

 

Szt. 1

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słownie: ...........................................................................................................

 

 

 

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-14

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT

ROTAMETRY REGULOWANE

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na rotametry regulowane, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 1 marca 2018 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy, oraz wprowadzeniu zmian w specyfikacji technicznej zapytania ofertowego na rotametry regulowane, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 5 marca 2018 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy informujemy, że w dniu 14 marca 2018 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta.

 

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

 

Łącznie napłynęły 3 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym na ww. rotametry regulowane:

 

1.AEA TECHNIQUE

ul. Toszecka 99

44-100 Gliwice

NIP: 631-16-93-422

 

2. Medson s.c. K.Kowalski, D.Wlaź

ul. Średzka 15

62-021 Paczkowo

NIP: PL7770043517

 

3.Zakłady Automatyki ROTAMETR Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 44 b

44-100 Gliwice

NIP: 631-22-52-648

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

 

Cena: 70 %

C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniższa; C b – cena badana;

 

Termin realizacji: 30 %

do 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 30 %

do 20 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 20 %

do 25 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

 

1.AEA TECHNIQUE, ul. Toszecka 99, 44-100 Gliwice

Cena: 70,00 %

Termin realizacji: 20,00 %

Łącznie: 90,00 %

 

2.Medson s.c. K.Kowalski, D.Wlaź, ul. Średzka 15, 62-021 Paczkowo

 Cena: 28,83 %

         Termin realizacji: 0, 00 %

         Łącznie: 28,83 %

 

3.Zakłady Automatyki ROTAMETR Sp. z o.o., ul. Chorzowska 44 b, 44-100 Gliwice

Cena: 52,11 %

 Termin realizacji: 20,00 %

Łącznie: 72,11 %

 

 

Najkorzystniejszą ofertę dotyczącą projektu pt. „Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00 na rotametry regulowane przedstawiła firma AEA TECHNIQUE.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

Bożena Krawiec

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-09

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT

KONDUKTOMETR Z SONDĄ KONDUKTOMETRYCZNĄ

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na                   konduktometr z sondą konduktometryczną, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 1 marca 2018 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy, informujemy, że w dniu 9 marca 2018 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

 

Łącznie napłynęły 2 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym na ww. mikroskop metalograficzny i akcesoria:

 

1.        Merazet S.A.

ul. J.Krauthofera 36

60-203 Poznań

 

2.        Alfachem Sp. z o.o.

       ul. Unii Lubelskiej 3

       61-249 Poznań

 

 

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

Cena: 70 %

C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniższa; C b – cena badana;

 

Termin realizacji: 30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30%

do 20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20%

do 25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10%

30 dni kalendarzowych i powyżej od podpisanej umowy = 0%

 

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

 

1.  Merazet S.A., ul. J.Krauthofera 36,60-203 Poznań

Cena: 70,00 %

Termin realizacji: 10,00 %

Łącznie: 80,00 %

 

2.    Alfachem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

Oferta odrzucona

 

Najkorzystniejszą ofertę dotyczącą projektu pt. „Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00na konduktometr z sondą konduktometryczną przedstawiła firma Merazet S.A.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

Bożena Krawiec

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-09

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT

MIKROSKOP METALOGRAFICZNY I AKCESORIA

 

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na                   mikroskop metalograficzny i akcesoria, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 1 marca 2018 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy, informujemy, że w dniu 9 marca 2018  roku została wybrana najkorzystniejsza oferta.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

 

Łącznie napłynęły 4 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym na ww. mikroskop metalograficzny i akcesoria:

 

1.        Carl Zeiss Sp. z o.o.

ul. Naramowicka 76

61-622 Poznań

 

2.        Opta – Med Paweł Kuźnicki

       ul. 3 Maja 4

       05-080 Mościska

 

3.        Olympus Polska Sp. z o.o.

ul. Suwak 3

02-676 Warszawa

 

4.        Delta Optical G. Matosek, H. Matosek Spółka Jawna

Nowe Osiny, ul. Piękna 1

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

Cena: 70 %

C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniższa; C b – cena badana;

 

Termin realizacji: 30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30%

do 20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20%

do 25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10%

30 dni kalendarzowych i powyżej od podpisanej umowy = 0%

 

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

 

1.        Carl Zeiss Sp. z o.o.,  ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań

Cena: 14,04 %

Termin realizacji: 0,00 %

Łącznie: 14,04 %

 

2.        Opta – Med Paweł Kuźnicki, ul. 3 Maja 4, 05-080 Mościska

Cena: 49,42 %

Termin realizacji: 0,00 %

Łącznie: 49,42 %

 

3.        Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

Cena: 14,42 %

Termin realizacji: 0,00 %

Łącznie: 14,42 %

 

4.        Delta Optical G. Matosek, H. Matosek Spółka Jawna, Nowe Osiny, ul. Piękna 1,

05-300 Mińsk Mazowiecki

Cena: 70,00 %

Termin realizacji: 0,00 %

Łącznie: 70,00 %

 

Najkorzystniejszą ofertę dotyczącą projektu pt. „Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00na mikroskop metalograficzny i akcesoria przedstawiła firmaDelta Optical G. Matosek, H. Matosek Spółka Jawna.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

Bożena Krawiec

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-06

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

pHmetr

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu

przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w 14.03.2018 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.  

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Parametry mierzone:

pH

Zakres

-2.000 - 20.000 pH

Rozdzielczość

0.1/0.01/0.001 pH

Dokładność

±0.002 pH

Maksymalna ilość punktów kalibracji

6

 

Temperatura

Zakres

0.0 do 100.0 ºC

Rozdzielczość

0.1 ºC

Dokładność

± 0.3 ºC

 

Inne

Komunikacja z PC

USB lub RS232

Pamięć wewnętrzna

500 pomiarów

Złącze elektrody

BNC

 

Elektroda pH

Zakres

0 - 14

Czułość

57 do 59 mV/ pH przy 25 ºC

Temperatura pracy

0 do 60 ºC

Odniesienie

Ag/AgCl

Typ złącza

BNC

Przewód w zestawie

Tak

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający
  i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta musi:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 14.03.2018 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.03.2018 roku do godziny 12:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22 92-518 Łódź

 

OFERTA NA:

pHmetr

 

 

Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

 

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji zamówienia

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 30 %

20 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 20 %

25 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający potwierdzi zamówienie u Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od przyjęcia zamówienia, zostanie zaproponowane przyjęcie zamówienia kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
  a także na stronie internetowej firmy.

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-05

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

PRECYZYJNE ZAWORY IGŁOWE

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu

przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

I.     ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

 i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.    Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

2.    Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w 13.03.2018 roku.

3.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.    Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

5.    Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

III.             OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

·        Możliwość ustawiania i odczytu ustawień zaworu na podziałce;

·        Podziałka: zakres 0 – 999;

·        Ilość obrotów pokrętła: 10;

·        Medium: woda;

·        Różnica ciśnień: 0,3 Mpa;

·        Max. przepływ : 1L/min;

·        Podłączenia:  RC1/4 (Standard)

 

IV.             INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

1.    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający
i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

3.    Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

     Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

V.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta musi:

1.    Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

2.    Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

3.    Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 13.03.2018 r.).

4.    Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

5.    Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

6.    Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania. 

VI.             MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.03.2018 roku do godziny 16:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

2.    Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22 92-518 Łódź  

 

OFERTA NA:

PRCYZYJNE ZAWORY IGŁOWE

 

 Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

5.    W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

VII.           KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

                         

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

 

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji zamówienia


     

              WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 30 %

20 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 20 %

25 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

VIII.       INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

2.    Zamawiający potwierdzi zamówienie u Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

3.    Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od przyjęcia zamówienia, zostanie zaproponowane przyjęcie zamówienia kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

4.    W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

5.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

6.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
a także na stronie internetowej firmy.

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-05

Amii Sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu z dniem 05.03.2018 r. zmiany w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia dla zapytania ofertowego z dnia 01.03.2018 r. na rotametry regulowane.

Zmianie ulega parametr w następujący sposób:

Specyfikacja przed zmianą:

 

Parametry rotametrów regulowanych

Ilość sztuk

- materiał wykonania pływaka: stal nierdzewna

- zakres pomiaru 0,1 – 1 L/h

- długość rurki pomiarowej 100-150 mm

- różnica ciśnień (Δp) min. 10 bar

- materiał ramy: stal nierdzewna

 

 

2 sztuki

 

 

- materiał wykonania pływaka: stal nierdzewna

- zakres pomiaru 1 – 10 L/h

- długość rurki pomiarowej 100-150 mm

- różnica ciśnień min. 40 bar

- materiał ramy: stal nierdzewna

 

 

2 sztuki

 

 

Specyfikacja po zmianie:

Parametry rotametrów regulowanych

Ilość sztuk

- materiał wykonania pływaka: stal nierdzewna

- zakres pomiaru 0,4 – 4 L/h

- długość rurki pomiarowej 100-150 mm

- różnica ciśnień (Δp) min. 10 bar

- materiał ramy: stal nierdzewna

 

 

2 sztuki

 

 

- materiał wykonania pływaka: stal nierdzewna

- zakres pomiaru 4 – 40 L/h

- długość rurki pomiarowej 100-150 mm

- różnica ciśnień min. 40 bar

- materiał ramy: stal nierdzewna

 

 

2 sztuki

 

 


Pozostałe parametry urządzenia pozostają bez zmian. Jednocześnie informujemy, iż w związku w wprowadzeniem zmiany do opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 13.03.2018 r. do godz. 16.00.

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-01

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ROTAMETRY REGULOWANE

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu

przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

I.     ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

 i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.    Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

2.    Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w 09.03.2018 roku.

3.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.    Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

5.    Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

III.             OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 Ogólna charakterystyka:

Parametry rotametrów regulowanych

Ilość sztuk

- materiał wykonania pływaka: stal nierdzewna

- zakres pomiaru 0,1 – 1 L/h

- długość rurki pomiarowej 100-150 mm

- różnica ciśnień (Δp) min. 10 bar

- materiał ramy: stal nierdzewna

 

 

2 sztuki

 

 

- materiał wykonania pływaka: stal nierdzewna

- zakres pomiaru 1 – 10 L/h

- długość rurki pomiarowej 100-150 mm

- różnica ciśnień min. 40 bar

- materiał ramy: stal nierdzewna

 

 

2 sztuki

 

 

 

IV.             INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

1.    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający
i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

3.    Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

     Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 

V.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta musi:

1.    Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

2.    Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

3.    Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 09.03.2018 r.).

4.    Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

5.    Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

6.    Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 

VI.             MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.03.2018 roku do godziny 10:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

2.    Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22 92-518 Łódź  

 

OFERTA NA:

ROTAMETRY REGULOWANE

 

 Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

5.    W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

VII.           KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

                         

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

 

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji zamówienia


     

              WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 30 %

20 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 20 %

25 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 

VIII.       INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

2.    Zamawiający potwierdzi zamówienie u Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

3.    Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od przyjęcia zamówienia, zostanie zaproponowane przyjęcie zamówienia kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

4.    W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

5.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

6.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
a także na stronie internetowej firmy.

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-01

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

KONDUKTOMETR Z SONDĄ KONDUKTOMETRYCZNĄ

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu

przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

I.     ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

 i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.    Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

2.    Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w 09.03.2018 roku.

3.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.    Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

5.    Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

III.             OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

KONDUKTOMETR Z SONDĄ KONDUKTOMETRYCZNĄ

 

Parametry mierzone:

Przewodność:0 μS/cm … 1000 mS/cm ±0,5 % mierzonej wartości

Opór właściwy:0,00 … 20 MΩcm 0,00 … 20 MΩcm

TDS:1 … 1999 mg/l, 0 … 199,9 g/l

Temperatura:-5,0 … 105,0 °C ±0,1 °C

Stała K:ustalona 0,01 cm-1, kalibracja 0,450 … 0,500 cm-1, 0,800 … 0,880 cm-1,

regulowana 0,09 … 0,110 cm-1, 0,250 … 25,0 cm-1

Kalibracja:1-punktowa

Temperatura odniesienia:20 °C/25 °C

Kompensacja temperatury:nieliniowa, liniowa 0,000 … 10,000 %, wyłączona

Interfejs USB do wymiany danych, pliki w formacie .csv

 

W zestawie sonda konduktometryczna:

Zakres pomiarowy:0.001 μS/cm ... 200 μS/cm

Maksymalne ciśnienie pracy: 2 bar

Stała K: 0.100 cm-1 ±2 %

 

IV.             INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

1.    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający
i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

3.    Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

     Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 

V.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta musi:

1.    Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

2.    Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

3.    Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 09.03.2018 r.).

4.    Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

5.    Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

6.    Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 

VI.             MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.03.2018 roku do godziny 10:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

2.    Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22 92-518 Łódź  

 

OFERTA NA:

KONDUKTOMETR Z SONDĄ KONDUKTOMETRYCZNĄ

 

 Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

5.    W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

VII.           KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

                         

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

 

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji zamówienia


     

              WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 30 %

20 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 20 %

25 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 

VIII.       INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

2.    Zamawiający potwierdzi zamówienie u Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

3.    Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od przyjęcia zamówienia, zostanie zaproponowane przyjęcie zamówienia kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

4.    W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

5.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

6.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
a także na stronie internetowej firmy.

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-01

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

 

MIKROSKOP METALOGRAFICZNY I AKCESORIA

 

 

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu

przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w 09.03.2018 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

    
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ogólna charakterystyka:

 

Mikroskop/akcesoria

Parametry

Ilość sztuk

Odwrócony mikroskop metalograficzny

 

Mikroskop odwrócony

Głowica: trinokularowa (Trzy tory optyczne)

Powiększenie min x40

Powiększenie maks. x400

Źródło światła: halogen

Regulacja dioptri: +/- 5D w lewym tubusie

Rewolwer pięcioobiektywowy

Możliwość podłączenia kamery mikroskopowej

 

 

 

1 sztuka

 

 

 

 

Cyfrowa kamera mikroskopowa

 

 

Jest kompatybilna z mikroskopem

Sensor: CMOS

Typ sensora: kolor

Rozdzielczość sensora: 5 MP

Łącznik optyczny do tubusów 23,2 mm

adaptery 30 mm i 30,5 mm

kabel zasilający USB

 

 

 

1 sztuka

 

 

 

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający
  i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

 

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta musi:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 09.03.2018 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.03.2018 roku do godziny 10:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22 92-518 Łódź

 

OFERTA NA:

MIKROSKOP METALOGRAFICZNY I AKCESORIA

Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert. 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

 

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji zamówienia

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 30 %

20 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 20 %

25 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający potwierdzi zamówienie u Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od przyjęcia zamówienia, zostanie zaproponowane przyjęcie zamówienia kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
  a także na stronie internetowej firmy.

 

 

"Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-10-13

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM AUTA I UBEZPIECZENIE EKSPONATÓW PODCZAS TRANSPORTU

 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

 

 

I.                   ZAMAWIAJĄCY:

 

 

Siedziba główna firmy

 i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 

 

 

 

II.                POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1.      Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu  23.10.2017 roku.

 

2.      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

3.      Oferty muszą posiadać termin ważności.

 

4.      Filmy promujące produkty firmowe będą wykorzystywane w ramach projektu pn: „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych, dofinansowanego z Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 

 

 

III.             OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Wynajem samochodu osobowego:

 

- samochód o możliwości załadunku towaru do 1,2 T;

 

- minimalna długość załadunku: 4 metry;

 

- maksymalna masa całkowita samochodu do 3,5 T;

 

- czas wynajmu auta: 27.10.2017 r. – 06.10.2017 r.

 

 

 

IV.      I   INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

1.      Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

2.      Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Oferenci przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej.

 

3.      Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

 

Pani Bożena Krawiec

 

Amii Sp. z o.o.

 

ul. Techniczna 22

 

92-518 Łódź

 

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

 

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 

 

 

 

V.                 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

Oferta powinna:

 

1.      Zostać przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej (adres email: dotacje@amii.pl).

 

2.      Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON) Oferenta.

 

3.      Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT,

 

w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 23.10.2017 r.).

 

4.      Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 

5.      Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
i firmowymi.

 

6.      Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

7.      Wybór oferty przez Zamawiającego będzie dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.

 

8.      Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych przez niego ofert.

 

9.      Oferty należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1). W treści oferty należy podać wszystkie parametry techniczne dostarczonego rozwiązania.

 

10.  Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym.

 

11.  Ofertę oraz wszystkie załączniki należy przygotować w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby  dokumenty złożone w językach innych niż wymienione w pkt.8 zostały przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to zostało złożone wraz z ofertą.

 

VI.             MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1.      Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.10.2017roku do godziny 10:00
w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej na adres email: dotacje@amii.pl.

 

2.      Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do miejsca składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

 

3.      Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.

 

Sz. P. Bożena Krawiec
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

 

 

 

WYNAJEM AUTA I UBEZPIECZENIE EKSPONATÓW

 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

 

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

4.      Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe oznakowanie koperty.

 

5.      Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 

6.      W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

VII.          KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

 

 

 

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

 

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

                         

WAGA KRYTERIUM NR 1:

80 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Wartość ubezpieczenia eksponatów podczas transportu
 

 

                                WAGA KRYTERIUM NR 2:

20 %

Powyżej 100 tys. euro = 20 %

Od 50 tys. euro do 100 tys. euro = 10%

Od 20 tys. do 50 tys. euro = 0%

Poniżej 20 tys. euro = oferta zostanie odrzucona

 

 

 

 

 

VIII.       INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

1.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23
w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 

2.      Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 

3.      Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 

4.      W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

5.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 

6.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

 

 

 

IX.  WYKLUCZENIE

 

1.      Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

a.       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 

b.      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 

c.       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 

d.      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-10-04

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT NA FILMY PROMUJĄCE FIRMĘ

 

 

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na filmy promujące firmę które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 19 września 2017 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy: www.amii.pl oraz na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ , informujemy, że w dniu 04 października 2017 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta spośród wszystkich nadesłanych do nas ofert.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

Łącznie napłynęło 5 ofert od firm. Dwie z nich zostały odrzucone z powodu niespełnienia warunków zapytania ofertowego.

 

 1. Paweł Chmielewski "Chmielu 3.0" – Produkcja Montaż i Dystrybucja Filmów Video w Internecie;

Osiedle Urocze 8/32 31-953 Kraków, NIP: 9452207477;

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

 1. Agencja filmowo-reklamowa Aimart Lech Wilczaszek;

ul. Boh. Kragujewca 6/35, 85-863 Bydgoszcz, NIP: 953-228-82-42;

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

 1. Konsorcjum Bad Elephant;

ul. Sielska 17b, 60-129 Poznań

Cena: 28 900,00 pln netto;

Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od podpisanej umowy.

 1. MEGGOT JAN MARCINKOWSKI;

ul. Niegolewskich 7/5, 60-234 Poznań, NIP: 7811805043;

Cena: 47 400,00 zł netto;

Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od podpisanej umowy.

 1. KONSORCJUM GOODEYE;

ul. Bat. Chłopskich 14/109, 94-058 Łódź;

Cena: 28 455,28 zł netto;

Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od podpisanej umowy.

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

Cena: 70 %

C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniższa; C b – cena badana;

Termin realizacji: 30 %

do 2 tygodni od podpisania umowy = 30 %

do 3 tygodni od podpisania umowy = 15 %

do 4 tygodni od podpisania umowy = 0 %

powyżej 4 tygodni = oferta zostanie odrzucona

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

 1. Paweł Chmielewski "Chmielu 3.0" – Produkcja Montaż i Dystrybucja Filmów Video w Internecie;

Osiedle Urocze 8/32 31-953 Kraków, NIP: 9452207477;

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

 1. Agencja filmowo-reklamowa Aimart Lech Wilczaszek;

ul. Boh. Kragujewca 6/35, 85-863 Bydgoszcz, NIP: 953-228-82-42;

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

 1. Konsorcjum Bad Elephant;

ul. Sielska 17b, 60-129 Poznań

Cena: 68,92 %,

Termin realizacji: 30,00%,

Łącznie: 98,92 %.

 1. MEGGOT JAN MARCINKOWSKI;

ul. Niegolewskich 7/5, 60-234 Poznań, NIP: 7811805043;

Cena: 42,02 %,

Termin realizacji: 30,00 %

Łącznie: 72,02 %.

 1. KONSORCJUM GOODEYE;

ul. Bat. Chłopskich 14/109, 94-058 Łódź;

Cena: 70%,

Termin realizacji: 30%,

Łącznie: 100,00 %.

 

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta Konsorcjum GOODEYE. Z firmą zostanie podpisana umowa na filmy promujące firmę, która dotyczy projektu pn.: Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznychdofinansowanego w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRDUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

 

Z poważaniem,

 

Krawiec Bożena

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-09-26

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – NA USŁUGĘ POŚREDNICTWA WIZOWEGO DO AZERBEJDŻANU

 

 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 04.10.2017 roku.

 2. Tryb zamówienia: Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Oferty muszą posiadać termin ważności.

 5. Filmy promujące produkty firmowe będą wykorzystywane w ramach projektu pn: „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych, dofinansowanego z Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 1. KOD CPV:

79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Usługa związana z pośrednictwem wizowym obejmująca:

 • Pełen zakres informacji dotyczących przepisów wizowych w kraju docelowej podróży (Azerbejdżan) oraz kraju tranzytu;

 • Informacje dotyczące wymaganych dokumentów w placówkach konsularnych;

 • Pośrednictwo we wnoszeniu opłat wizowych zarówno w PLN jak i innych wymaganych walutach obcych;

 • Składanie wniosków wizowych w ambasadach  i odbiór owizowanych paszportów.

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Oferenci przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta powinna:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej (adres email: dotacje@amii.pl).

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT,

w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 04.10.2017 r.).

 

 1. Odpowiadać treści opisu przedmiotu zamówienia.

 2. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi.

 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 4. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych przez niego ofert.

 5. Oferty należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1). W treści oferty należy podać wszystkie parametry techniczne dostarczonego rozwiązania.

 6. Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym.

 7. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy przygotować w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby dokumenty złożone w językach innych niż wymienione w pkt.8 zostały przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to zostało złożone wraz z ofertą.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.10.2017roku do godziny 09:00
  w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej na adres email: dotacje@amii.pl.

 2. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do miejsca składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

 3. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.

Sz. P. Bożena Krawiec
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

 

USŁUGĘ POŚREDNICTWA WIZOWEGO DO AZERBEJDŻANU

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe oznakowanie koperty.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

 

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2: 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 1 tygodni od podpisania umowy = 30 %

do 2 tygodni od podpisania umowy = 15 %

do 3 tygodni od podpisania umowy = 0 %

powyżej 3 tygodni = oferta zostanie odrzucona

*1 tydzień tj. 7 dni

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23
  w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy
  www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

 

IX WYKLUCZENIE

 1. Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Załącznik nr 1

 

 

 

 

Formularz oferty

 

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego

 

 

Amii Sp. z o.o.

 

ul. Grabińska 23

 

92-780 Łódź

 

 

 1. Nazwa i adres Wykonawcy

 

 

Nazwa:

 

Adres:

 

Telefon:

 

Fax:

 

Adres e-mail do kontaktów:

 

 

 1. Przedmiot oferty

 

 

Przedmiotem oferty jest usługa pośrednictwa wizowego do Azerbejdżanu.

 

 1. Cena

 

 

Cena netto łączna : ……………………. zł (słownie: …………. zł)

 

Podatek VAT ……………………. zł (słownie: …………. zł)

 

Cena brutto łączna: ……………………. zł (słownie: …………. zł)

 

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

 

 

Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie ……….. dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy na dostawę

 

 

 1. Termin ważności oferty

 

 

Termin ważności oferty wynosi: …………………………….

 

 

 1. Warunki płatności

 

 

Zgodnie z zapisami specyfikacji oraz umowy.

 

 

 1. Oświadczenia Wykonawcy

 

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

 

 1. Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty.

 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia, w drodze niniejszego zapytania ofertowego i akceptujemy bez zastrzeżeń zapisy uwidocznione w tych dokumentach.

 3. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu tj. posiadamy kompetencje, posiadamy niezbędne zdolności techniczne oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej
  i finansowej pozwalającej nam na realizację zamówienia

 4. Nie jesteśmy powiązaniu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Załączniki do oferty

 

 

 1. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy (pełnomocnictwo należy dołączyć w sytuacji, gdy oferta jest podpisana przez osobę nieujawnioną w dokumencie rejestrowym przedsiębiorstwa możliwym do pobrania przez Zamawiającego z ogólnodostępnych baz danych)

 2. Specyfikacja techniczna oferowanego rozwiązania – jeśli dotyczy.

 

 

 1. Data sporządzenia oferty i podpisy osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę

 

 

 

 

Miejscowość: ………………… Data sporządzenia oferty: …………. …………

 

 

 

Podpisy i pieczęcie

 

 

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-09-25

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT NA PANEL PROMOCYJNY MARKI POLSKIEJ GOSPODARKI (MPG)

 

 

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na panel promocyjny Marki Polskiej Gospodarki (MPG), które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 14 września 2017 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy: www.amii.pl oraz na stronie: http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420, informujemy, że w dniu 25 września 2017 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta spośród wszystkich nadesłanych do nas ofert.

 

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

 

Łącznie napłynęły 3 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym.

 1. Madabox Marcelina Jaskólska-Wolny;

ul. Skalskiego 5/67, 03-982 Warszawa, NIP: 113-260-48-53;

Cena: 3 950,00 pln netto;

Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od podpisanej umowy.

 

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LAWA Adam Laurentowicz;

ul. Łódzka 152, 87-100 Toruń NIP: 879-008-42-82;

Cena: 14 440,00 pln netto;

Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od podpisanej umowy.

 

 1. ALKAZAR Joanna Dzieduszyńska;

ul. Sowińskiego 32/5, 91-485 Łódź, NIP: 726-149-04-90;

Cena: 2 400,00 pln netto;

Termin realizacji: 7 dni roboczych od podpisanej umowy.

 

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

Cena: 70 %

C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniższa; C b – cena badana;

Termin realizacji: 30 %

do 1 tygodnia od podpisania umowy = 30 %

do 2 tygodni od podpisania umowy = 15 %

do 3 tygodni od podpisania umowy = 0 %

powyżej 3 tygodni = oferta zostanie odrzucona

 

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

 

 1. Madabox Marcelina Jaskólska-Wolny;

ul. Skalskiego 5/67, 03-982 Warszawa, NIP: 113-260-48-53;

Cena: 42,53 %

Termin realizacji: 15,00%

Łącznie: 57,53 %

 

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LAWA Adam Laurentowicz;

ul. Łódzka 152, 87-100 Toruń, NIP: 879-008-42-82;

Cena: 37,84 %

Termin realizacji: 15,00 %

Łącznie: 52,84 %

 

 1. ALKAZAR Joanna Dzieduszyńska;

ul. Sowińskiego 32/5, 91-485 Łódź, NIP: 726-149-04-90;

Cena: 70,00 %

Termin realizacji: 30,00 %

Łącznie: 100,00 %

 

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy ALKAZAR Joanna Dzieduszyńska. Z firmą została podpisana umowa na panel promocyjny Marki Polskiej Gospodarki (MPG), która dotyczy projektu pn.: Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznychdofinansowanego w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRDUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

 

Z poważaniem,

 

Krawiec Bożena

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-09-22

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT NA ORGANIZACJĘ STOISKA WYSTAWOWEGO NA TARGACH BAKUBUILD 2017 – WORLDBUILD BAKU

 

 

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na organizację stoiska wystawowego na targach BakuBuild 2017 – WordBuild Baku, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 13 września 2017 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy: www.amii.pl oraz na stronie: https://lsi1420.parp.gov.pl/zapytaniaOfertowe , informujemy, że w dniu 22 września 2017 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta spośród wszystkich nadesłanych do nas ofert.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

Łącznie napłynęły 2 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym.

 

 1. ALKAZAR Joanna Dzieduszyńska;

ul. Sowińskiego 32/5, 91-485 Łódź, NIP: 726-149-04-90;

Cena: 15 900 pln netto;

Termin realizacji: 14 dni roboczych od podpisanej umowy.

 

 1. ITE Poland Sp. z o.o.;

ul. Niegolewskich 22/1, PL 60-231 Poznań; NIP: 77932346892

Cena: 23 820,00 pln netto;

Termin realizacji: 4 dni kalendarzowe od podpisanej umowy.

 

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

Cena: 70 %

C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniższa; C b – cena badana;

Termin realizacji: 30 %

do 2 tygodni od podpisania umowy = 30 %

do 3 tygodni od podpisania umowy = 15 %

do 4 tygodni od podpisania umowy = 0 %

powyżej 4 tygodni = oferta zostanie odrzucona

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

 

 1. ALKAZAR Joanna Dzieduszyńska,

ul. Sowińskiego 32/5, 91-485 Łódź;

Cena: 70,00 %

Termin realizacji: 30,00 %

Łącznie: 100,00 %.

 

 1. ITE Poland Sp. z o.o.;

ul. Niegolewskich 22/1, PL 60-231 Poznań;

Cena: 46,73%

Termin realizacji: 30,00 %

Łącznie: 76,73 %

 

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy ALKAZAR Joanna Dzieduszyńska. Z firmą została podpisana umowa na organizację stoiska wystawowego na targach BakuBuild 2017 – WordBuild Baku, która dotyczy projektu pn.: Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznychdofinansowanego w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRDUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

 

Z poważaniem,

 

Krawiec Bożena

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-09-19

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA FILMY PROMUJĄCE FIRMĘ

 

 Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 28.09.2017 roku.

 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 3. Oferty muszą posiadać termin ważności.

 4. Filmy promujące produkty firmowe będą wykorzystywane w ramach projektu pn: „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych, dofinansowanego z Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia:

Filmy promujące produkty firmowe – 2 sztuki

Podstawowe założenia do obu filmów promujących produkty firmowe:

 • dwa filmy reklamowe marki firmy z aktorami;

 • lektor w wersji co najmniej 2 językach obcych ( angielskim i rosyjskim);

 • scenariusz do akceptacji Zamawiającego;

 • podkład muzyczny;

 • animacje komputerowe;

 • format pliku Full HD: proporcje obrazu 16:9;

 • format audio: kodek audio: AAC, częstotliwość próbkowania audio: 48 kHZ;

 • szczegółowe wymagania techniczne dostępne są dla zainteresowanych
  u Opisie Zamówienia i u Zamawiającego.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Oferenci przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej: osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje złożone w innej formie będą odrzucone.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta powinna:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej: osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT,

w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 28.09.2017 r.).

 1. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 2. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi.

 3. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę zarówno na jeden lub na dwa filmy promujące firmę.

 4. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych przez niego ofert.

 5. Oferty należy sporządzić na załączonym formularzu. W treści oferty należy podać wszystkie parametry techniczne dostarczonego rozwiązania zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji.

 6. Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym.

 7. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy przygotować w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby dokumenty złożone w językach innych niż wymienione w pkt.8 zostały przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to zostało złożone wraz z ofertą.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.09.2017roku do godziny 14:00
  w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, w formie pisemnej: osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera. Oferty złożone w inny sposób, w tym drogą elektroniczną zostaną odrzucone.

 2. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do miejsca składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

 3. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.

Sz. P. Bożena Krawiec
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

 

OFERTA NA FILMY PROMUJĄCE FIRMĘ

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Nie otwierać do dnia 28.09.2017 do godz. 15:00.

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe oznakowanie koperty.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2017 o godz. 15:00 w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 2 tygodni od podpisania umowy = 30 %

do 3 tygodni od podpisania umowy = 15 %

do 4 tygodni od podpisania umowy = 0 %

powyżej 4 tygodni = oferta zostanie odrzucona

*1 tydzień tj. 7 dni

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23
  w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy
  www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

IX WARUNKI ZMIANY UMOWY

 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.

 2. Dopuszczalne są zmiany umowy wynikające w szczególności z:
  a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  b. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  c. zmiany umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
  d. zmiany umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania;
  e. zmiany umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
  f. zmiany terminu płatności faktury.

 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

X WYKLUCZENIE

 1. Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-09-14

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE NA TARGACH BAKUBUILD 2017 – WORLDBUILD BAKU

 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 22.09.2017 roku.

 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 3. Oferty muszą posiadać termin ważności.

 4. Filmy promujące produkty firmowe będą wykorzystywane w ramach projektu pn: „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych, dofinansowanego z Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Materiały promocyjne firmy i marki firmy:

 • Długopisy metalowe z grawerem:

kolor wkładu: niebieski;

grawer jednostronny;

ilość: 100 sztuk.

 • Kubki z logo firmy:

druk jednostronny;

kolor: żółty;

pojemność: około 300 – 350 ml;

ilość: 50 sztuk.

 • Kubki z logo firmy:

druk jednostronny;

kolor: niebieski lub amarantowy lub biały;

 

pojemność: około 300 – 350 ml;

 

ilość: 50 sztuk.

 • Ręcznik reklamowy z logo firmy:

kolor: żółty;

rozmiar: 70 cm x 140 cm

tłoczone logo firmy;

gramatura: 500 -550 g;

ilość: 200 sztuk.

 • Mydło z logo firmy:

kolor: przezroczysty;

opakowanie: woreczek z raffią;

zatopione logo w środku;

waga: około 50 g;

ilość: 100 sztuk.

 • Koszulki polo z logo firmy:

kolor: żółty;

materiał: pique 210 g/m2;

personalizacja kołnierzyków i mankietów;

haft logo na piersi i rękawie;

nadruk napisów na plecach;

dodatkowa plisa zakrywająca guziki;

pakowane w indywidualne woreczki;

ilość: 50 sztuk.

 1. Ulotki i katalogi:

 • Ulotki reklamowe:

rozmiar: A5;

liczba stron: 1 (jedna strona);

gramatura: 135 gsm, kreda błysk;

brak możliwości korzystania z otwartych plików źródłowych, do dyspozycji PDF;

wprowadzenie zmian graficznych w ulotkach;

wydruk w pełnym kolorze na jednej stronie;

technika druku: metoda cyfrowa;

16 różnych wzorów po 100 ulotek;

łączna ilość ulotek: 1600 sztuk.

 • Ulotki reklamowe:

rozmiar: A5;

wydruk dwustronny;

gramatura: 135 gsm, kreda błysk;

brak możliwości korzystania z otwartych plików źródłowych, do dyspozycji PDF;

wprowadzenie zmian graficznych w ulotkach;

wydruk w pełnym kolorze obustronnie;

technika druku: metoda cyfrowa;

6 różnych wzorów po 100 ulotek;

łączna ilość ulotek: 600 sztuk.

 • Katalogi firmowe:

rozmiar: A4;

okładka: 350 gsm, kreda mat + folia mat;

strony wewnątrz: 170 gsm, kreda mat;

wydruk w pełnym kolorze obustronnie;

oprawa: zszyta na grzbiecie zszywkami;

brak możliwości korzystania z otwartych plików źródłowych, do dyspozycji PDF;

wprowadzenie zmian graficznych w katalogu;

technika druku: metoda cyfrowa;

liczba stron: około 70;

ilość: 80 sztuk.

 • Katalogi firmowe:

rozmiar: A5;

gramatura: 130 gsm, kreda błysk;

wydruk w pełnym kolorze obustronnie;

oprawa: zszyta na grzbiecie zszywkami;

brak możliwości korzystania z otwartych plików źródłowych, do dyspozycji PDF;

wprowadzenie zmian graficznych w katalogu;

technika druku: metoda cyfrowa;

liczba stron: około 44;

ilość: 100 sztuk.

Przedmiot zamówienia musi posiadać logotypy unijne.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Oferenci przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta powinna:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej (adres email: dotacje@amii.pl).

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT,

w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 22.09.2017 r.).

 1. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 2. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi.

 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części.

 4. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych.

 5. Wybór oferty przez Zamawiającego będzie dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.

 6. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych przez niego ofert.

 7. Oferty należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1). W treści oferty należy podać wszystkie parametry techniczne dostarczonego rozwiązania.

 8. Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym.

 9. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy przygotować w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby dokumenty złożone w językach innych niż wymienione w pkt.8 zostały przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to zostało złożone wraz z ofertą.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.09.2017roku do godziny 14:00
  w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej na adres email: dotacje@amii.pl.

 2. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do miejsca składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

 3. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.

Sz. P. Bożena Krawiec
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

 

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE NA TARGACH BAKUBUILD 2017 – WORLDBUILD BAKU NA TARGACH BAKUBUILD 2017 – WORLDBUILD BAKU

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe oznakowanie koperty.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2: 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 1 tygodnia od podpisania umowy = 30 %

do 2 tygodni od podpisania umowy = 15 %

do 3 tygodni od podpisania umowy = 0 %

powyżej 3 tygodni = oferta zostanie odrzucona

*1 tydzień tj. 7 dni

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23
  w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy
  www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

IX WYKLUCZENIE

 1. Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Załącznik nr 1

 

Formularz oferty

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Amii Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

 1. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa:

Adres:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail do kontaktów:

 1. Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty są działania informacyjno-promocyjne na targach BakuBuild 2017 – WorldBuild Baku.

Przedmiot oferty

Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto

Długopisy metalowe z grawerem

 

 

 

Kubki z logo firmy

 

 

 

Kubki z logo firmy

 

 

 

Ręcznik reklamowy z logo firmy

 

 

 

Mydło z logo firmy

 

 

 

Koszulki polo z logo firmy

 

 

 

Ulotki reklamowe

 

 

 

Ulotki reklamowe

 

 

 

Katalogi firmowe

 

 

 

Katalogi firmowe

 

 

 

 

 1. Cena

Cena netto łączna : ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Podatek VAT ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Cena brutto łączna: ……………………. zł (słownie: …………. zł)

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie ……….. dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy na dostawę

 1. Warunki płatności

Zgodnie z zapisami specyfikacji oraz umowy

 1. Oświadczenia Wykonawcy

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

 1. Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty.

 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia, w drodze niniejszego zapytania ofertowego i akceptujemy bez zastrzeżeń zapisy uwidocznione w tych dokumentach.

 3. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu tj. posiadamy kompetencje, posiadamy niezbędne zdolności techniczne oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej
  i finansowej pozwalającej nam na realizację zamówienia

 4. Nie jesteśmy powiązaniu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Załączniki do oferty

 1. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy (pełnomocnictwo należy dołączyć w sytuacji, gdy oferta jest podpisana przez osobę nieujawnioną w dokumencie rejestrowym przedsiębiorstwa możliwym do pobrania przez Zamawiającego z ogólnodostępnych baz danych)

 2. Specyfikacja techniczna oferowanego rozwiązania – jeśli dotyczy.

 1. Data sporządzenia oferty i podpisy osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę

Miejscowość: ………………… Data sporządzenia oferty: …………. …………

Podpisy i pieczęcie

 

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-09-14

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – PANEL PROMOCYJNY MARKI POLSKIEJ GOSPODARKI (MPG)

 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 22.09.2017 roku.

 2. Tryb zamówienia: Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego
  (Zasada konkurencyjności).

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Oferty muszą posiadać termin ważności.

 5. Filmy promujące produkty firmowe będą wykorzystywane w ramach projektu pn: „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych, dofinansowanego z Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 1. KOD CPV:
  39154000-6 – Sprzęt wystawowy
  79342200-5 – usługi w zakresie promocji
  79956000-0 – Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Opracowanie graficzne i wykonanie panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki

 2. Opis zamówienia – specyfikacja:
  Panel podświetlany wysokości około 2 m (wysokość całkowita konstrukcji) na planie trójkąta równoramiennego, według poniższej specyfikacji, przy zachowaniu kształtu, wymiarów i ogólnej estetyki zgodnej z Projektem panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki oraz ułatwieniami dla panelu promocyjnego MPG, opisanymi na stronie: http://www.mr.gov.pl/media/26290/MPG_panel_promocyjny_na_strone.pdf
  Konstrukcja powinna być wykonana z: plexi w kolorze mlecznym z grafiką, aluminium i stali lakierowanej piecowo, modułów LED i okablowania od strony wewnętrznej. Składana z co najmniej 2 segmentów. Grafika zgodna z wizualizacją MPG. Jakość użytych materiałów i wykonanie musi zapewniać kilkukrotne użycie panelu. Minimalny okres gwarancji 1 rok. Maksymalna waga 20 kg. Opakowanie kartonowe.

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Oferenci przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta powinna:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej (adres email: dotacje@amii.pl).

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT,

w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 22.09.2017 r.).

 1. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 2. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi.

 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 4. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych przez niego ofert.

 5. Oferty należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1). W treści oferty należy podać wszystkie parametry techniczne dostarczonego rozwiązania.

 6. Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym.

 7. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy przygotować w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby dokumenty złożone w językach innych niż wymienione w pkt.8 zostały przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to zostało złożone wraz z ofertą.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.09.2017roku do godziny 16:00
  w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej na adres email: dotacje@amii.pl.

 2. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do miejsca składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

 3. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

Amii Sp. z o.o.

Sz. P. Bożena Krawiec
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

PANEL PROMOCYJNY MARKI POLSKIEJ GOSPODARKI (MPG)

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe oznakowanie koperty.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2: 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 1 tygodni od podpisania umowy = 30 %

do 2 tygodni od podpisania umowy = 15 %

do 3 tygodni od podpisania umowy = 0 %

powyżej 3 tygodni = oferta zostanie odrzucona

*1 tydzień tj. 7 dni

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23
  w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy
  www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

IX WYKLUCZENIE

 1. Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Załącznik nr 1

 

Formularz oferty

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Amii Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

 1. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa:

Adres:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail do kontaktów:

 1. Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty jest panel Marki Polskiej Gospodarki (MPG

 1. Cena

Cena netto łączna : ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Podatek VAT ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Cena brutto łączna: ……………………. zł (słownie: …………. zł)

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie ……….. dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy na dostawę

 1. Warunki płatności

Zgodnie z zapisami specyfikacji oraz umowy

 1. Oświadczenia Wykonawcy

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

 1. Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty.

 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia, w drodze niniejszego zapytania ofertowego i akceptujemy bez zastrzeżeń zapisy uwidocznione w tych dokumentach.

 3. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu tj. posiadamy kompetencje, posiadamy niezbędne zdolności techniczne oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej
  i finansowej pozwalającej nam na realizację zamówienia

 4. Nie jesteśmy powiązaniu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Załączniki do oferty

 1. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy (pełnomocnictwo należy dołączyć w sytuacji, gdy oferta jest podpisana przez osobę nieujawnioną w dokumencie rejestrowym przedsiębiorstwa możliwym do pobrania przez Zamawiającego z ogólnodostępnych baz danych)

 2. Specyfikacja techniczna oferowanego rozwiązania – jeśli dotyczy.

 1. Data sporządzenia oferty i podpisy osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę

Miejscowość: ………………… Data sporządzenia oferty: …………. …………

Podpisy i pieczęcie

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-09-13

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ STOISKA WYSTAWOWEGO NA TARGACH BAKUBUILD 2017 – WORLDBUILD BAKU

 

 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

 

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 21.09.2017 roku.

 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 3. Oferty muszą posiadać termin ważności.

 4. Filmy promujące produkty firmowe będą wykorzystywane w ramach projektu pn: „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych, dofinansowanego z Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Podstawowe dane dotyczące ww. zabudowy i targów wystawienniczych:

 • termin wystawy: 18.10.2017 r. – 21.10.2017 r.

 • wymiary stoiska: 6 m x 3 m;

 • informator dostępny u organizatora targów.

Wymagania do zabudowy stoiska wystawienniczego:

 • 3 otwarte strony;

 • obudowanie systemu OCTANORM w kolorze żółtym i białym;

 • zaplecze;

 • intensywnie oświetlone;

 • bez plakatów, bez posterów;

 • naklejki reklamowe z logotypami;

 • preferowane kolory: żółty, biały;

 • 1 logo ze styroduru;

 • naklejki na wykładzinę;

 • 12 podestów do eksponowania produktów firmy;

 • projekt zabudowy stoiska do akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Oferenci przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta powinna:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej (adres email: dotacje@amii.pl).

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT,

w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 21.09.2017 r.).

 1. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 2. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi.

 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 4. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych przez niego ofert.

 5. Oferty należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1). W treści oferty należy podać wszystkie parametry techniczne dostarczonego rozwiązania.

 6. Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym.

 7. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy przygotować w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby dokumenty złożone w językach innych niż wymienione w pkt.8 zostały przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to zostało złożone wraz z ofertą.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.09.2017roku do godziny 15:00
  w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej na adres email: dotacje@amii.pl.

 2. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do miejsca składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

 3. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

Amii Sp. z o.o.

Sz. P. Bożena Krawiec
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

 

ORGANIZACJA STOISKA WYSTAWOWEGO NA TARGACH BAKUBUILD 2017 – WORLDBUILD BAKU

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe oznakowanie koperty.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2: 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 2 tygodni od podpisania umowy = 30 %

do 3 tygodni od podpisania umowy = 15 %

do 4 tygodni od podpisania umowy = 0 %

powyżej 4 tygodni = oferta zostanie odrzucona

*1 tydzień tj. 7 dni

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23
  w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy
  www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

IX WYKLUCZENIE

 1. Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Załącznik nr 1

 

 

Formularz oferty

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Amii Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

 1. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa:

Adres:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail do kontaktów:

 1. Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty jest organizacja stoiska wystawowego na targach BakuBuild 2017 – WorldBuild Baku.

 1. Cena

Cena netto łączna : ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Podatek VAT ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Cena brutto łączna: ……………………. zł (słownie: …………. zł)

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie ……….. dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy na dostawę

 1. Warunki płatności

Zgodnie z zapisami specyfikacji oraz umowy

 1. Oświadczenia Wykonawcy

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

 1. Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty.

 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia, Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia w drodze niniejszego zapytania ofertowego i akceptujemy bez zastrzeżeń zapisy uwidocznione w tych dokumentach.

 3. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu tj. posiadamy kompetencje, posiadamy niezbędne zdolności techniczne oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej
  i finansowej pozwalającej nam na realizację zamówienia

 4. Nie jesteśmy powiązaniu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Załączniki do oferty

 1. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy (pełnomocnictwo należy dołączyć w sytuacji, gdy oferta jest podpisana przez osobę nieujawnioną w dokumencie rejestrowym przedsiębiorstwa możliwym do pobrania przez Zamawiającego z ogólnodostępnych baz danych)

 2. Specyfikacja techniczna oferowanego rozwiązania – jeśli dotyczy.

 1. Data sporządzenia oferty i podpisy osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę

Miejscowość: ………………… Data sporządzenia oferty: …………. …………

Podpisy i pieczęcie

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-09-13

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ STOISKA WYSTAWOWEGO NA TARGACH AQUATECH AMSTERDAM 2017

 

 

 

 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 21.09.2017 roku.

 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 3. Oferty muszą posiadać termin ważności.

 4. Filmy promujące produkty firmowe będą wykorzystywane w ramach projektu pn: „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych, dofinansowanego z Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Podstawowe dane dotyczące ww. zabudowy i targów wystawienniczych:

 • termin wystawy: 31.10.2017 r. – 03.11.2017 r.

 • wymiary stoiska: 6 m x 6 m;

 • plan i numer stoiska: 05.206;

 • informator dostępny u organizatora targów.

Wymagania do zabudowy stoiska wystawienniczego:

 • 3 otwarte strony;

 • żółte i białe ściany (materiał: sklejka, karton gips itd.);

 • 4 stoły;

 • 10 krzeseł;

 • 2 countery;

 • zaplecze;

 • intensywnie oświetlone;

 • 1 podświetlane logo;

 • bez plakatów, bez posterów;

 • naklejki reklamowe z logotypami;

 • preferowane kolory: żółty, niebieski, różowy, biały;

 • 29 brył przypominających kształt plastrów miodu;

 • 4 loga ze styroduru;

 • projekt zabudowy stoiska do akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Oferenci przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta powinna:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej (adres email: dotacje@amii.pl).

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT,

w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 21.09.2017 r.).

 1. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 2. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi.

 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 4. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych przez niego ofert.

 5. Oferty należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1). W treści oferty należy podać wszystkie parametry techniczne dostarczonego rozwiązania.

 6. Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym.

 7. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy przygotować w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby dokumenty złożone w językach innych niż wymienione w pkt.8 zostały przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to zostało złożone wraz z ofertą.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.09.2017roku do godziny 15:00
  w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej na adres email: dotacje@amii.pl.

 2. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do miejsca składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

 3. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

Amii Sp. z o.o.

Sz. P. Bożena Krawiec
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

ORGANIZACJA STOISKA WYSTAWOWEGO NA TARGACH AQUATECH AMSTERDAM 2017

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe oznakowanie koperty.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2: 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 2 tygodni od podpisania umowy = 30 %

do 3 tygodni od podpisania umowy = 15 %

do 4 tygodni od podpisania umowy = 0 %

powyżej 4 tygodni = oferta zostanie odrzucona

*1 tydzień tj. 7 dni

 

 

 

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23
  w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy
  www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

IX WYKLUCZENIE

 1. Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Załącznik nr 1

 

 

Formularz oferty

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Amii Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

 1. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa:

Adres:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail do kontaktów:

 1. Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty jest organizacja stoiska wystawowego na targach AquaTech Amsterdam 2017.

 1. Cena

Cena netto łączna : ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Podatek VAT ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Cena brutto łączna: ……………………. zł (słownie: …………. zł)

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie ……….. dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy na dostawę

 1. Warunki płatności

Zgodnie z zapisami specyfikacji oraz umowy

 1. Oświadczenia Wykonawcy

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

 1. Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty.

 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia, Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia w drodze niniejszego zapytania ofertowego i akceptujemy bez zastrzeżeń zapisy uwidocznione w tych dokumentach.

 3. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu tj. posiadamy kompetencje, posiadamy niezbędne zdolności techniczne oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej
  i finansowej pozwalającej nam na realizację zamówienia

 4. Nie jesteśmy powiązaniu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Załączniki do oferty

 1. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy (pełnomocnictwo należy dołączyć w sytuacji, gdy oferta jest podpisana przez osobę nieujawnioną w dokumencie rejestrowym przedsiębiorstwa możliwym do pobrania przez Zamawiającego z ogólnodostępnych baz danych)

 2. Specyfikacja techniczna oferowanego rozwiązania – jeśli dotyczy.

 1. Data sporządzenia oferty i podpisy osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę

Miejscowość: ………………… Data sporządzenia oferty: …………. …………

Podpisy i pieczęcie

 

 

 

 

 

 

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-03-31

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT

 

NA LICENCJĘ OPROGRAMOWANIA TYPU CAD3D

 

 

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na licencję oprogramowania typu CAD3D, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 24 marca 2017 roku do trzech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy: www.amii.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy przy ulicy Grabińskiej 23, a także w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22, informujemy, że w dniu 31 marca 2017 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta.

 Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

Łącznie napłynęły 3 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym na ww. licencję oprogramowania typu CAD3D:

 

 1. SOLIDEXPERT Sp. z o.o.
  ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków;
  Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.
  Cena: 24 923 pln netto;
  Termin realizacji: do 10 dni od daty podpisania umowy.

 

 1. CADWorks Jaksan, Szymański
  ul. Wyspiańskiego 27A, 35-111 Rzeszów;
  Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.
  Cena: 6250 euro netto, co w przeliczeniu po kursie sprzedaży przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 31.03.2017 r. wynosi 27 116,88 pln netto
  Termin realizacji: do 14 dni od daty podpisania umowy.

 1. Man and Machine Software Sp. z o.o.
  ul. Żeromskiego 52, 90-626 Łódź;
  Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.
  Cena: 91 590 pln netto;
  Termin realizacji: do 5 dni od daty podpisania umowy

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

 

Cena: 70 %

 

C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniższa; C b – cena badana;

 

Termin realizacji: 30 %
do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30%
do 20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20%
do 25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10%
30 dni kalendarzowych i powyżej od podpisanej umowy = 0%

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

 

 

 

 1. SOLIDEXPERT Sp. z o.o.
  ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków;
  Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.
  Cena: 70%;
  Termin realizacji: 30%
  Łącznie: 100%.

 1. CADWorks Jaksan, Szymański
  ul. Wyspiańskiego 27A, 35-111 Rzeszów;
  Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.
  Cena: 64,34%;
  Termin realizacji: 20%;
  Łącznie: 84,34 %.

 

 

 

 1. Man and Machine Software Sp. z o.o.
  ul. Żeromskiego 52, 90-626 Łódź;
  Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.
  Cena: 19,05%;
  Termin realizacji: 30%;
  Łącznie: 49,05 %.

 

 

Z firmą SOLIDEXPERT Sp. z o.o. zostanie podpisana umowa na licencję oprogramowania typu CAD3D, która dotyczy projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

Bożena Krawiec

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-03-24

  

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-03-22

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT

 

NA POMPĘ I FALOWNIK

 

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na pompę i falownik, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 14 marca roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy: www.amii.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy przy ulicy Grabińskiej 23, a także w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22, informujemy, że w dniu 22 marca 2017 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

Łącznie napłynęły 2 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym na ww. pompę i falownik.

 1. TAPFLO Sp. z o.o. ul. Czatkowska 4B, 83-110 Tczew,

Oddział Warszawa ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa;

 Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego – oferta odrzucona;

 

 1. GAA – Lobex Sp. z o.o. ul. Traugutta 39, 37-500 Jarosław;

Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.

 Cena: 11 492,00 pln netto;

 Termin realizacji: do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

 

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

 Cena: 70 %

 C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniższa; C b – cena badana;

 Termin realizacji: 30 %

 do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30%

 do 20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20%

 do 25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10%

 30 dni kalendarzowych i powyżej od podpisanej umowy = 0%

  

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

 

 1. TAPFLO Sp. z o.o. ul. Czatkowska 4B, 83-110 Tczew,

 Oddział Warszawa ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa;

 Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego – oferta odrzucona;

 

 1. GAA – Lobex Sp. z o.o. ul. Traugutta 39, 37-500 Jarosław;

 Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.

 Cena: 70%;

 Termin realizacji: 0%;

 Łącznie: 70%.

 

Z firmą GAA – Lobex Sp. z o.o. zostanie podpisana umowa na pompę i falownik, która dotyczy projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

Bożena Krawiec

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-03-14

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA POMPĘ I FALOWNIK

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: df@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 100)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: df@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 21.03.2017 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Ogólna charakterystyka pompy (szt. 1):

 

 • Wydajność minimalna: 0,13 l/min przy ciśnieniu 6bar,

 • Wydajność maksymalna: 7,5 l/min,

 • Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar lub wyższe,

 • Obudowa: stal kwasoodporna,

 • Uszczelki: teflon,

 • Zawór bezpieczeństwa wbudowany w pompie (By-pass),

 • Pompa z napędem magnetycznym, samozasysająca na sucho,

 • Minimalna lepkość medium: przynajmniej 1 mPas,

 • Silnik: 230V ,

 • regulacja falownikiem od 10-62 Hz,

 • przyłącze: 1/2 cala,

 • tłoczenie cieczy bez pulsacji,

 • medium: woda,

 • temperatura medium: 0 – 40°C.

 

Ogólna charakterystyka falownika (szt.1):

 

 • Znamionowe napięcie wejściowe 1-fazowe: od 200 V -15% do 240 V +10%, 50/60 Hz ±5%,

 • Zakres częstotliwości wyjściowej od 0,1 do przynajmniej 70 Hz,

 • Rozdzielczość ustawiania częstotliwości:

 

cyfrowe: 0,01 Hz

 

analogowe: maksymalna częstotliwość / 1000,

 

 • Masa: do 1,6 kg,

 • Sterowanie: sinusoidalną modulacją szerokości impulsu (PWM)

 • Ustawianie częstotliwości:

 

Panel operatora

 • Sygnał zewnętrzny: Prąd stały o napięciu od 0 do 10 V (impedancja wejściowa 10 kΩ), od 4 do 20 mA (impedancja wejściowa 100 Ω), potencjometr (od 1 do 2 kΩ, 2 W)

 Przez sieć RS485 ModBus RTU,

 

 • Sygnał wyjściowy:
  Wyjście (analogowe) o napięciu od 0 do 10 V
  Wyjście ciągu impulsów - prąd stały o napięciu od 0 do 10 V, maksymalnie 32 kHz
  Styk wyjścia alarmu (przekaźnik).

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający
  i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

 

Pani Bożena Krawiec

 Amii Sp. z o.o.

 ul. Techniczna 22

 92-518 Łódź

 tel.: 42 648-44-44 wew. 102

 e-mail: df@amii.pl

 

 1.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

Oferta musi:

 

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 21.03.2017 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 7. Posiadać termin ważności / gwarancji na przedmiot zamówienia, nie mniejszy niż 2 lata.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.03.2017 roku do godziny 16:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

 

OFERTA NA POMPĘ I FALOWNIK

 „Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

 W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

  

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30 %

20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20 %

25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
  a także na stronie internetowej firmy.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wzór formularza oferty

 2. Szczegółowa specyfikacja cenowa oferty

 

Załącznik 1

 

........................ dnia: ….........................

 

FORMULARZ OFERTY

 

 

 

 1. Zamawiający: AMII Sp. z o.o. ul. Grabińska 23 92-780 Łódź

 1. Wykonawca (nazwa i dane adresowe):

 

.............................................................................................................................

 

.............................................................................................................................

 

NIP: …................................................................

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu Zamawiającym:

 

...................................................................................... tel.: ...............................

 

e-mail:.......................................................

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na dostawę:

 

- POMPĘ – SZT.1,

 

- FALOWNIK – SZT.1

 

 

 

Potwierdzamy zgodność naszej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i dołączamy materiały pozwalające na sprawdzenie zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin płatności: ....dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.

 3. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. W załączeniu szczegółowa specyfikacja cenowa oferty.

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

Załącznik 2

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CENOWA OFERTY.

 

Nazwa aparatury

Ilość

Wartość netto

Vat

Wartość brutto

Termin dostawy w dniach

Pompa

Szt. 1

 

 

 

 

Falownik

Szt. 1

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

Słownie: ...........................................................................................................

 

 

 

 

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-03-07

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT

 

WĘŻE, ZŁĄCZKI, ZAWORY I DROBNE AKCESORIA

 

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na węże, złączki, zawory i drobne akcesoria, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu
22 lutego 2017 roku do trzech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy:
www.amii.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy przy ulicy Grabińskiej 23, a także w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22, informujemy, że w dniu 07 marca 2017 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta.

 

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

 

Łącznie napłynęły 2 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym na ww. węże, złączki, zawory i drobne akcesoria.

 

 1. Pneumat System Sp. z o.o. – Oddział Łódź, ul. Wydawnicza 1/3 Budynek E,

 92-333 Łódź;

 Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.

 Cena: 8575,11 pln netto

 Termin realizacji: do 20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy;

 

 1. TUBES INTERNATIONAL ul. Bystra 15A, 01-366 Poznań,

 Oddział w Łodzi ul. Gimnastyczna 3, 94-128 Łódź;

 Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.

 Cena: 8287,19 pln netto;

 Termin realizacji: do 5 tygodni od podpisanej umowy.

 

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

 

Cena: 70 %

 C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniższa; C b – cena badana;

 

Termin realizacji: 30 %

 do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30%

 do 20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20%

 do 25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10%

 30 dni kalendarzowych i powyżej od podpisanej umowy = 0%

 

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

  

 1. Pneumat System Sp. z o.o. – Oddział Łódź, ul. Wydawnicza 1/3 Budynek E,

 92-333 Łódź

 Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.

 Cena: 67,65%;

 Termin realizacji: 20%;

 Łącznie: 87,65 %

 

 1. TUBES INTERNATIONAL ul. Bystra 15A, 01-366 Poznań,

 Oddział w Łodzi ul. Gimnastyczna 3, 94-128 Łódź;

 Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.

 Cena: 70%;

 Termin realizacji: 0%;

 Łącznie: 70%.

 

Z firmą Pneumat System Sp. z o.o. zostanie podpisana umowa na węże, złączki, zawory i drobne akcesoria, która dotyczy projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

Bożena Krawiec

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-02-22

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

 

WĘŻE, ZŁĄCZKI, ZAWORY I DROBNE AKCESORIA

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: df@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 100)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: df@amii.pl

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 01.03.2017 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Ogólna charakterystyka:

 

Lp.

Opis

Ilość

jednostka

1

Wąż PCV (śred. wew x śred. zew.) 10x16 mm do kontaktu z żywnością

40

mb

2

Wąż PCV (śred. wew x śred. zew.) 4x6 mm do kontaktu z żywnością

40

mb

3

Złączka gwintowana prosta G1/2w na wąż 10 mm, stal nierdzewna

8

szt.

4

Złączka gwintowana prosta G3/8w na wąż 10mm, stal nierdzewna

8

szt.

5

Złączka gwintowana prosta G1/4w na wąż 10mm, stal nierdzewna

8

szt.

6

Złączka gwintowana prosta G1/4z do węża 10mm stal nierdzewna

8

szt.

7

Złączka gwintowana prosta G3/8z do węża 10mm stal nierdzewna

8

szt.

8

Złączka gwintowana prosta G1/8z na wąż 4mm, stal nierdzewna

5

szt.

9

Złączka gwintowana prosta G1/2z do węża 10mm stal nierdzewna

5

szt.

10

Nypel z G1/2z na G1/2z, stal nierdzewna

10

szt.

11

Nypel z G1/4z na G3/8z, stal nierdzewna

10

szt.

12

Nypel z G3/8z na G1/2z, stal nierdzewna

10

szt.

13

Mufa redukcyjna G3/8w na G1/2w stal nierdzewna

10

szt.

14

Mufa G1/2w stal nierdzewna

10

szt.

15

Mufa G1/4w stal nierdzewna

10

szt.

16

Mufa G3/8w stal nierdzewna

10

szt.

17

Redukcja z G1/2z na G1/4w, stal nierdzewna

10

szt.

18

Redukcja z G1/4z na G1/8w, stal nierdzewna

10

szt.

19

Nypel redukcyjny R1/4z, R1/2w stal nierdzewna

8

szt.

20

Nypel redukcyjny R3/8z, R1/2w stal nierdzewna

8

szt.

21

Kolanko gwintowane WW G1/4w stal nierdzewna

8

szt.

22

Kolanko gwintowane WW G1/2w stal nierdzewna

5

szt.

23

Trójnik gwintowany T WWW G1/2w stal nierdzewna

5

szt.

24

Trójnik gwintowany T WWW G1/4w stal nierdzewna

5

szt.

25

Trójnik gwintowany T WZW G1/2 stal nierdzewna

5

szt.

26

Trójnik gwintowany T WZW G1/4 stal nierdzewna

10

szt.

27

Czwórnik gwintowany WWWW G1/4"w stal nierdzewna

5

szt.

28

Czwórnik gwintowany WWWW G1/2"w stal nierdzewna

5

szt.

29

Listwa mocująca do weży 6mm

100

szt.

30

Cęgi do przewodów do fi 17 mm

1

szt.

31

Opaska zaciskowa 13-20 mm

50

szt.

32

Nitka uszczelniająca nylonowa PN 16bar, przynajmniej 150mb w opakowaniu

3

szt.

33

Manometr ze stali nierdzewnej G1/4A, 63mm, 0-6bar,

2

szt.

34

Manometr kontrolny G1/2R, fi160mm, 0-6bar, klasa dokładności 0,6

2

szt.

35

Zawór kulowy mini G1/4ww stal nierdzewna

8

szt.

36

Zawór kulowy mini G1/2ww stal nierdzewna

8

szt.

37

Zawór iglicowy G1/4 stal nierdzewna

3

szt.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

 

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 100

e-mail: df@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

Oferta musi:

 

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 01.03.2017 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

Oferta musi:

 

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 01.03.2017 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.03.2017 roku do godziny 12:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

 

 

 

OFERTA NA: WĘŻE, ZŁĄCZKI, ZAWORY I DROBNE AKCESORIA

 

„Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

 

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

 

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30 %

20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20 %

25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

 

 

 1. ZAŁĄCZNIKI