Logo Amii Sp. z o.o. Tylko najlepsze jest wystarczaj±co dobre

O firmie Amii Produkty firmy Amii Załoga firmy Amii
  O firmie AmiiO firmie  Dotacje z Unii EuropejskiejDotacjeFiltry do wodyOferty pracyAlkomatyFiltry do wodyOferty pracy w firmie AmiiDystrybutory wody
  Nasz zespółNasz zespół  Działalność społeczna firmy AmiiDziałalność społecznaDystrybutory wodyKontaktAlkomatyAlkomatyFiltry do wodyZapinki do futer
  OgłoszeniaOgłoszenia  TargiTargiFilmy / animacjeFilmy / animacje

Dotacje


Firma Amii Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu pn. „Promocja produktów Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych”.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie M¦P w promocji marek produktowych – Go to Brand. Całkowita wartość projektu wynosi 987 629,00 PLN.

Celem projektu jest osi±gnięcie wiod±cej pozycji na rynku branży wolno-instalacyjnej, w dłuższej perspektywie czasowej, a bezpośrednio wzrost sprzedaży eksportowej, wejście na nowe rynki zbytu oraz zdobywanie nowych klientów. Realizacja projektu pozwoli kontynuować strategię wzrostu i ekspansji na światowe rynki.

wsparcie Unii Europejskiej


„Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Firma Amii Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu pn. "Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody" akronim HydroGraf.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”. Całkowita wartość projektu wynosi 5 928 412,87 PLN.

Celem projektu jest wytworzenie i zbadanie skuteczności działania nowych materiałów kompozytowych w procesach oczyszczania wody. Projekt zakłada wytworzenie selektywnego materiału filtracyjnego zdolnego do powierzchniowego i objętościowego wychwytywania zanieczyszczeń. Priorytetem jest wytworzenie trwałych kompozytów, które mog± zast±pić dotychczas stosowane rozwi±zania, i które będ± mogły zostać wdrożone do produkcji filtrów.

wsparcie Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : „Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf


AQUA - THERM - Praga 4-7.03.2014

AQUA - THERM - Praga 4-7.03.2014
Firma Amii Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu pn. "Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych AQUA- THERM Praga 2014".
Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu wynosi 115 212,00 PLN, a kwota dofinansowania ze środków RPO WŁ wynosi 70 280,00 PLN.
W ramach projektu w dniach 4 - 7 marca 2014 roku, Amii Sp. z o.o. będzie promowała swoje produkty na jednej z najważniejszych imprez zwi±zanej z tematyk± technologii uzdatniania wody na świecie AQUA- THERM Praga 2014, która odbędzie się w Pradze.
Udział w targach jako wystawcy umożliwi firmie Amii Sp. z o.o. podniesienie oraz utrzymanie wiarygodności w oczach dotychczasowych i potencjalnych kontrahentów oraz pozyskanie nowych klientów na rynku czeskim. Targi w Pradze będ± doskonał± okazj± do przeprowadzenia wielu spotkań biznesowych poprawiaj±cych dotychczasowe relacje z klientami oraz do nawi±zania nowych kontaktów.

Ponadto Amii Sp. z o.o. będzie promowała Region Łódzki, z którego firma się wywodzi. Dodatkowym celem jest przedstawienie Łodzi i Regionu Łódzkiego jako miejsca maj±cego konkurencyjn± gospodarkę, otwart± na współpracę międzynarodow± oraz wspieranie eksportu z terenu województwa łódzkiego, co jest zgodne ze Strategi± Rozwoju Województwa. Jednocześnie udział w targach stanowi doskonał± okazję do dialogu między udziałowcami rynku oraz do wymiany opinii i doświadczeń, a także pozwoli firmie pozyskać informacje ze światowego rynku branży wodno - instalacyjnej, co wpłynie korzystnie na zwiększenie sprzedaży produktów firmy w przyszłości, a także na jej rozwój.
Amii targi Amii targi Amii targi Amii targi wsparcie Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa


AQUA-THERM – Wiedeń 28-31.01.2014

Firma Amii Sp. z o.o. w styczniu przyszłego roku będzie realizowała projekt pn. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych AQUA-THERM Wiedeń 2014“.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu wynosi 201 557,00 PLN, a kwota dofinansowania ze środków RPO WŁ wynosi 121 625,00 PLN.

W ramach projektu w dniach 28-31 stycznia 2014 roku, Amii Sp. z o.o. będzie promowała swoje produkty na najważniejszej imprezie zwi±zanej z tematyk± technologii uzdatniania wody w Europie Środkowej - AQUA-THERM Wiedeń 2014.

Udział w targach jako wystawcy umożliwi firmie Amii Sp. z o.o. podniesienie oraz utrzymanie wiarygodności w oczach dotychczasowych i potencjalnych kontrahentów oraz pozyskanie nowych klientów na rynku austriackim oraz na rynku środkowo-europejskim. Targi w Wiedniu będ± doskonał± okazj± do przeprowadzenia wielu spotkań biznesowych poprawiaj±cych dotychczasowe relacje z klientami oraz do nawi±zania nowych kontaktów.

Ponadto Amii Sp. z o.o. będzie promowała Region Łódzki, z którego firma się wywodzi, jako miejsca maj±cego konkurencyjn± gospodarkę, otwart± na współpracę międzynarodow± oraz wspieranie eksportu z terenu województwa łódzkiego, co jest zgodne ze Strategi± Rozwoju Województwa. Jednocześnie udział w targach będzie doskonał± okazj± do dialogu między udziałowcami rynku oraz do wymiany opinii i doświadczeń, a także pozwoli firmie pozyskać informacje ze światowego rynku branży wodno-instalacyjnej, co wpłynie korzystnie na zwiększenie sprzedaży produktów firmy w przyszłości, a także na jej rozwój.


Amii targi Amii targi Amii targi wsparcie Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa


Wdrożenie technologii wytwarzania systemu filtracyjnego do wody

W listopadzie 2013 roku Bank Gospodarstwa Krajowego zatwierdził do wypłaty premię technologiczn± w kwocie 2 341 122,46 PLN (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 46/100 PLN) na realizację projektu pn.: "Wdrożenie technologii wytwarzania systemu filtracyjnego do wody",
nr: POIG.04.03.00-00-378/11.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 8 904 462,80 PLN (słownie: osiem milionów dziewięćset cztery tysi±ce czterysta sześćdziesi±t dwa złote 80/100).


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na innowacje

Informacji o projekcie udziela:
Aneta Kluch

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź
officeamii(at)amii.pl
42 648-44-44 wew. 113

https://www.poig.gov.pl/Strony/default.aspx
http://bgk.com.pl/
http://europa.eu/index_pl.htm


Wdrożenie technologii wytwarzania mineralizatorów wody

W listopadzie 2013 roku Bank Gospodarstwa Krajowego zatwierdził do wypłaty premię technologiczn± w kwocie 2 531 913,31 PLN (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzynaście złotych 31/100 PLN) na realizację projektu
pn.: "Wdrożenie technologii wytwarzania mineralizatorów wody",
nr: POIG.04.03.00-00-387/11.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 9 122 216,90 PLN (słownie: dziewięć milionów sto dwadzieścia dwa tysi±ce dwieście szesnaście złotych 90/100).


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na innowacje

Informacji o projekcie udziela:
Aneta Kluch

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź
officeamii(at)amii.pl
42 648-44-44 wew. 113

https://www.poig.gov.pl/Strony/default.aspx
http://bgk.com.pl/
http://europa.eu/index_pl.htmAQUATECH - Amsterdam 5-8.11.2013

Firma Amii Sp. z o.o. będzie realizowała projekt pn. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych AQUATECH Amsterdam 2013“.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu wynosi 234 203,00 PLN, a kwota dofinansowania ze środków RPO WŁ wynosi 140 420,00 PLN.

W ramach projektu w dniach 5-8 listopada 2013 roku, Amii Sp. z o.o. będzie promowała swoje produkty na najważniejszej imprezie zwi±zanej z tematyk± technologii uzdatniania wody w Europie - AQUATECH Amsterdam 2013.

Udział w targach jako wystawcy umożliwi firmie Amii Sp. z o.o. podniesienie oraz utrzymanie wiarygodności w oczach dotychczasowych i potencjalnych kontrahentów oraz pozyskanie nowych klientów na rynku holenderskim oraz europejskim. Targi w Amsterdamie będ± doskonał± okazj± do przeprowadzenia wielu spotkań biznesowych poprawiaj±cych dotychczasowe relacje z klientami oraz do nawi±zania nowych kontaktów.

Jednocześnie zostan± zrealizowane dodatkowe cele: przedstawienie Łodzi i Regionu Łódzkiego jako miejsca maj±cego konkurencyjn± gospodarkę, otwart± na współpracę międzynarodow± oraz wspieranie eksportu z terenu województwa łódzkiego, co jest zgodne ze Strategi± Rozwoju Województwa. Udział w targach w Holandii będzie doskonał± okazj± do dialogu między udziałowcami rynku oraz do wymiany opinii i doświadczeń oraz pozwoli firmie pozyskać informacje ze światowego rynku branży wodno-instalacyjnej, co niew±tpliwie wpłynie korzystnie na zwiększenie sprzedaży produktów firmy w przyszłości i na jej rozwój.


Amii targi Amii targi Amii targi Amii targi Amii targi wsparcie Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa


AQUATECH - Chiny 5-7.06.2013

Firma Amii Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o. o .poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych AQUATECH Chiny 2013“.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu wynosi 162 499,00 PLN, a kwota dofinansowania ze środków RPO WŁ wynosi 100 660,00 PLN.

W ramach projektu w dniach 5-7 czerwca 2013 roku, Amii Sp. z o.o. promowała swoje produkty na najważniejszej imprezie zwi±zanej z tematyk± technologii uzdatniania wody na świecie AQUATECH Chiny 2013, które odbyły się w Szanghaju.

Udział w targach jako wystawcy umożliwił firmie Amii Sp. z o.o. podniesienie oraz utrzymanie wiarygodności w oczach dotychczasowych i potencjalnych kontrahentów oraz pozyskanie nowych klientów na rynku chińskim oraz na rynkach azjatyckich. Targi w Szanghaju były doskonał± okazj± do przeprowadzenia wielu spotkań biznesowych poprawiaj±cych dotychczasowe relacje z klientami oraz do nawi±zania nowych kontaktów.

Ponadto Amii Sp. z o.o. promowała Region Łódzki, z którego firma się wywodzi. Jednocześnie udział w targach był doskonał± okazj± do dialogu między udziałowcami rynku oraz do wymiany opinii i doświadczeń, a także pozwolił firmie pozyskać informacje ze światowego rynku branży wodno-instalacyjnej, co wpłynie korzystnie na zwiększenie sprzedaży produktów firmy w przyszłości, a także na jej rozwój.


Amii targi Amii targi Amii targi Amii targi wsparcie Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa


AQUATECH - Amsterdam 01.11 - 04.11.2011

Firma Amii Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o. o .poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych AQUATECH Amsterdam 2011“.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu wynosi 58 915,79 PLN, a kwota dofinansowania ze środków RPO WŁ wynosi 16 576,67 PLN.

W ramach projektu w dniach 1 listopada - 4 listopada 2011 roku, Amii Sp. z o.o. promowała swoje produkty na najważniejszej imprezie zwi±zanej z tematyk± technologii uzdatniania wody w Europie AQUATECH Amsterdam 2011.

Udział w targach jako wystawcy umożliwił firmie Amii Sp. z o.o. podniesienie oraz utrzymanie wiarygodności w oczach dotychczasowych i potencjalnych kontrahentów oraz pozyskanie nowych klientów na rynku holenderskim oraz całej Europy. Targi w Amsterdamie były doskonał± okazj± do przeprowadzenia wielu spotkań biznesowych poprawiaj±cych dotychczasowe relacje z klientami oraz do nawi±zania nowych kontaktów.

Ponadto Amii Sp. z o.o. promowała Region Łódzki, z którego firma się wywodzi. Jednocześnie udział w targach był doskonał± okazj± do dialogu między udziałowcami rynku oraz do wymiany opinii i doświadczeń, a także pozwolił firmie pozyskać informacje ze światowego rynku branży wodno-instalacyjnej, co wpłynie korzystnie na zwiększenie sprzedaży produktów firmy w przyszłości, a także na jej rozwój.


Amii targi   Amii targi   Amii targi   Amii targi  wsparcie Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa


Profesjonalne laboratorium do badania alkomatów szans± na rozwój i wzrost innowacyjności firmy

Firma Amii Sp. z o.o. rozpoczęła w sierpniu 2011 roku realizację projektu pn.: "Profesjonalne laboratorium do badania alkomatów szans± na rozwój i wzrost innowacyjności firmy", dofinansowanego z Działania III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw, III Osi priorytetowej Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 136 152,000 PLN, a wartość dofinansowania ze środków RPO WŁ wynosi 78 120,00 PLN.

W ramach ww. projektu zakupione zostanie nowoczesne stanowisko kontrolno-serwisowe alkomatów, które unowocześni wyposażenie firmy oraz będzie działaniem modernizuj±cym, pozwalaj±cym na wprowadzenie na rynek nowych usług, standardowych dla dużych firm produkuj±cych i dystrybuuj±cych alkomaty w innych krajach. Realizacja projektu jest zgodna z międzynarodowymi normami i wytycznymi obowi±zuj±cymi obecnie na świecie.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i potencjału badawczego Amii Sp. z o.o. Przedsięwzięcie to pozwoli firmie na wejście na nowe rynki zbytu z nowymi usługami, obniżenie kosztów w wyniku dokładniejszej kontroli jakości produktów oraz utrzymanie się w czołówce firm oferuj±cych alkomaty. Amii przyczynia się także do budowy gospodarki opartej na wiedzy w województwie łódzkim.


wsparcie Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa


Aqua-Therm - Kijów 16 - 19 maja 2011

Firma Amii Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Promocja marki BlueFilters i marki RX poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych AQUA - THERM Kijów 2011“.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu wynosi 70 102,33 PLN, a kwota dofinansowania ze środków RPO WŁ wynosi 21 495,27 PLN.

W ramach projektu w dniach 16 maja - 19 maja 2011 roku, Amii Sp. z o.o. promowała swoje marki i produkty na najważniejszej imprezie zwi±zanej z tematyk± technologii uzdatniania wody w Europie Wschodniej AQUA - THERM Kijów 2011.

Udział w targach jako wystawcy umożliwił firmie Amii Sp. z o.o. podniesienie oraz utrzymanie wiarygodności w oczach dotychczasowych i potencjalnych kontrahentów oraz pozyskanie nowych klientów na rynku ukraińskim. Targi w Kijowie były doskonał± okazj± do przeprowadzenia spotkań biznesowych poprawiaj±cych dotychczasowe relacje z klientami. Sprzyjała temu swobodniejsza atmosfera niż podczas oficjalnych wizyt.

Ponadto Amii Sp. z o.o. promowała Region Łódzki, z którego firma się wywodzi. Jednocześnie udział w targach był doskonał± okazj± do dialogu między udziałowcami rynku oraz wymiany opinii i doświadczeń, a także pozwolił firmie pozyskać informacje ze światowego rynku branży wodno-instalacyjnej, co wpłynie korzystnie na zwiększenie sprzedaży produktów firmy w przyszłości.


Amii targi   Amii targi   Amii targi   Amii targi   Amii targi  wsparcie Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa


Rozbudowa nowoczesnego laboratorium oraz certyfikacja produktów firmy Amii Sp. z o.o.

Firma Amii Sp. z o.o. od stycznia 2011 zaczęła realizować projekt pn. „Rozbudowa nowoczesnego laboratorium oraz certyfikacja produktów szans± na wzrost konkurencyjności i innowacyjności Amii Sp. z o.o.“.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.

Całkowita wartość projektu wynosi 486 780,85 PLN, a kwota dofinansowania ze środków RPO WŁ wynosi: 270 195,13 PLN.

W ramach projektu firma Amii Sp. z o.o. doposaży istniej±ce już laboratorium, aby prowadzać badania pozwalaj±ce ulepszać istniej±ce i opracowywać nowe produkty. Tym samym zwiększy się potencjał innowacyjny firmy. Zwiększaj±ce się nieustannie wymagania dotycz±ce jakości i funkcjonalności produktów kład± na producentach nacisk na posiadanie efektywnych, co do czasochłonności i kosztów, narzędzi projektowych. Projekt ten umożliwi firmie Amii realizację rozwi±zań na światowym poziomie innowacyjności w zakresie urz±dzeń do uzdatniania wody.

Realizacja ww. projektu otworzy firmie także drogę do certyfikacji produktów na zgodność z obowi±zuj±cymi normami.

Realizacja projektu jest spójna z wytycznymi dokumentów programowych, przyjętymi kierunkami rozwoju przedsiębiorstwa oraz potrzebami rynkowymi. Realizacja projektu umożliwi wzbogacenie działu B+R w firmie, realizację dotychczas trudnych lub niemożliwych prac badawczo-rozwojowych oraz przyniesie korzyści finansowe w zakresie prowadzonych badań. Posiadanie w ofercie innowacyjnych produktów o jakości potwierdzonej uznawanym certyfikatem TUV umożliwi ekspansję na nowe rynki zbytu, zwiększenie liczby klientów, a tym samym w długim okresie czasu pozwoli osi±gn±ć pozycję lidera w branży systemów filtruj±cych wodę.wsparcie Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa


Pollutec - Lyon 30 listopada - 3 grudnia 2010

Firma Amii Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych Pollutec Lyon 2010“.

Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 58 367,43 PLN, a kwota dofinansowania ze środków RPO WŁ wyniosła 18 933,81 PLN.

W ramach projektu w dniach 30 listopada - 3 grudnia 2010 roku, Amii Sp. z o.o. wystawiła swoje produkty na Międzynarodowych Targach Specjalistycznych Pollutec Lyon 2010. Firma przygotowała ciekawe materiały promocyjne oraz reklamowe, które w dużym stopniu przyczyniły się do popularyzacji naszych produktów we Francji. Materiały te były współfinansowane ze środków unijnych w ramach ww. projektu.

Udział w targach jako wystawcy umożliwił firmie Amii Sp. z o.o. podniesienie oraz utrzymanie wiarygodności w oczach dotychczasowych i potencjalnych kontrahentów oraz pozyskanie nowych klientów na rynku francuskim. Rynek francuski to rynek o dużym potencjale - rośnie liczba gospodarstw wykazuj±cych potrzebę posiadania systemów oczyszczaj±cych wodę pitn±. Bezpośrednie kontakty na targach Pollutec umożliwiły szczegółowe rozpoznanie rynku, pozyskanie nowych klientów, a tym samym wpłynie korzystnie na zwiększenie sprzedaży.

Jednocześnie zostały zrealizowane dodatkowe cele:


Amii targi   Amii targi   Amii targi   Amii targi   Amii targi  wsparcie Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa


Moskwa 1-4 czerwca 2010

Firma Amii Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych ECWATECH Moskwa 2010“.

Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 49 727,84 PLN, a kwota dofinansowania ze środków RPO WŁ wyniosła 12 853,42 PLN.

W ramach projektu w dniach 1 - 4 czerwca 2010 roku, Amii Sp. z o.o. wystawiła swoje produkty na Międzynarodowych Targach Specjalistycznych ECWATECH Moskwa 2010. Firma przygotowała ciekawe materiały promocyjne i reklamowe, które w znacznym stopniu przyczyniły się do popularyzacji naszych produktów w Moskwie. Materiały te były współfinansowane ze środków unijnych w ramach projektu.

Udział w targach jako wystawcy umożliwił Amii Sp. z o.o. podniesienie oraz utrzymanie wiarygodności w oczach dotychczasowych i potencjalnych kontrahentów oraz pozyskanie nowych klientów na rynku rosyjskim i nie tylko. Rynek rosyjski jest rynkiem o dużym potencjale ze względu na rozmiar i liczbę potencjalnych klientów. Bezpośrednie kontakty na targach ECWATECH 2010 umożliwiły szczegółowe rozpoznanie rynku, pozyskanie nowych klientów i zwiększenie sprzedaży firmy.

Jednocześnie zostały zrealizowane dodatkowe cele:


Amii targi   Amii targi   Amii targi   Amii targi   Amii targi  wsparcie Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa


Woda i Ciepło - Mińsk 2009

Amii Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt. „Promocja firmy Amii Sp. z o.o. na rynkach wschodnich poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych Woda i Ciepło 2009 w Mińsku.“

Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Całkowita zakładana wartość projektu to 43 046,68 PLN, w tym kwota dofinansowania 12 768,01.

W ramach projektu w dniach 21-24 kwietnia 2009, Amii Sp. z o.o. wystawiła swoje produkty na Międzynarodowych Targach "Woda i Ciepło" w Mińsku. Po raz pierwszy firma wzięła udział w targach organizowanych na Białorusi, dlatego były one szczególnie ważne. Pozwoliły one nawi±zać bezpośrednie kontakty biznesowe z przedstawicielami branży filtracyjnej oraz zapoznać się ze specyfik± rynku białoruskiego.

Firma przygotowała ciekawe materiały promocyjne i reklamowe, które w znacznym stopniu przyczyniły się do popularyzacji naszych produktów na Białorusi. Materiały te były współfinansowane ze środków unijnych w ramach projektu.

Celem projektu było wejście na nowy rynek zbytu oraz pozyskanie nowych klientów na Białorusi. Zakłada się ponadto, że realizacja projektu w dalszej perspektywie pozwoli Amii Sp. z o.o. na:


Amii targi   Amii targi   Amii targi   Amii targi   Amii targi   Amii targi

wsparcie Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa


Aqua-Therm - Praga 2009

Amii Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych Aqua-Therm Praga 2009.“

Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Całkowita zakładana wartość projektu to 25 114,21 PLN, w tym kwota dofinansowania 7 729,90.

W ramach projektu w dniach 24-28 listopada 2009, Amii Sp. z o.o. wystawiła swoje produkty na Międzynarodowych Targach w Pradze. Targi pozwoliły nawi±zać bezpośrednie kontakty biznesowe z przedstawicielami branży filtracyjnej oraz zapoznać się ze specyfik± rynku czeskiego.

Firma przygotowała ciekawe materiały promocyjne i reklamowe, które w znacznym stopniu przyczyniły się do popularyzacji naszych produktów w Czechach. Materiały te były współfinansowane ze środków unijnych w ramach projektu.

Celem projektu był rozwój eksportu na rynek czeski; wzmocnienie konkurencyjności oraz wizerunku na rynku czeskim oraz zdobycie nowych klientów. Zakłada się ponadto, że realizacja projektu w dalszej perspektywie pozwoli Amii Sp. z o.o. na:


Amii targi   Amii targi   Amii targi   Amii targi  
wsparcie Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

O firmie

Fotografia firmy Amii

Amii Sp. z o. o. jest dynamiczn± firm± prywatn± obecn± na rynku ponad 35 lat. Nasza firma oferuje szerok± gamę filtrów do wody i ich akcesoriów, alkomatów oraz kesek, czyli zapinek do futer. We wszystkich tych dziedzinach możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem. Jesteśmy obecni na wielu rynkach, zarówno w kraju jak i za granic±. Nasze produkty s± zawsze najwyższej jakości i ciesz± się powodzeniem w wielu krajach na całym świecie, między innymi w Niemczech, Holandii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Rosji, oraz na Ukrainie, Białorusi czy Litwie. Sprawdź...

Amii Sp. z o.o. Członek Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej Amii Sp. z o.o. współfinansowana przez Unię Europejsk±
                Amii certyfikaty         Amii certyfikaty         Amii certyfikaty         Amii certyfikaty         Amii targi         Amii targi         Amii targi         Amii targi         Amii targi         Amii targi