Logo Amii Sp. z o.o. Tylko najlepsze jest wystarczająco dobre
O firmie Amii Produkty firmy Amii Za³oga firmy Amii
  O firmie AmiiO firmie  Dotacje z Unii EuropejskiejDotacjeFiltry do wodyOferty pracyAlkomatyFiltry do wodyOferty pracy w firmie AmiiDystrybutory wody
  Nasz zespó³Nasz zespół   Dzia³alno¶æ spo³eczna firmy AmiiDziałalność społeczna Dystrybutory wodyKontaktAlkomatyAlkomatyFiltry do wodyZapinki do futer
  Og³oszeniaOgłoszenia  TargiTargi

Ogłoszenia

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-09-14

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ EKSPONATÓW NA TARGI THE BIG FIVE W DUBAJU (ZEA) I Z TARGÓW THE BIG FIVE W DUBAJU (ZEA)

 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 24.09.2018 roku.

 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 3. Oferty muszą posiadać termin ważności.

 4. Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany w ramach projektu pn: „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych, dofinansowanego z Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa eksponatów:

- z miejsca prowadzenia działalności Beneficjenta do Dubai World Trade Centre, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie,

 

- z Dubai World Trade Centre, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie do miejsca prowadzenia działalności przez Beneficjenta.

Warunki:

- Zamawiający przekaże wykonawcy zapakowaną i odpowiednio zabezpieczoną skrzynię o wymiarach długość: 262 cm, wysokość: 144 cm, szerokość: 122 cm i wadze ok. 440 kg,

- Termin odbioru eksponatów z miejsca prowadzenia działalności Zamawiającego zostanie ustalony między Wykonawcą a Zamawiającym w ramach podpisania umowy,

- Wykonawca zapewni: transport eksponatów na teren targówdo Dubai World Trade Centre, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie w terminie: najpóźniej do 20.11.2018 r., dostawę eksponatów na stoisko Zamawiającego, odbiór skrzyni i przechowywanie jej w czasie targów,

- Wykonawca zapewni odprawę eksportową i importową stałą i czasową,

- Wykonawca dostarczy skrzynię na stoisko Zamawiającego w ostatnim dniu targów i odbierze wysyłkę gotową do transportu,

- Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z transportem eksponatów (w tym uzyskanie zezwoleń) i ubezpieczeniem eksponatów.

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Oferenci przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta powinna:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej (adres email: dotacje@amii.pl).

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 24.09.2018 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi.

 6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 7. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych przez niego ofert.

 8. Oferty należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1). W treści oferty należy podać wszystkie parametry techniczne dostarczonego rozwiązania.

 9. Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym.

 10. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy przygotować w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby dokumenty złożone w językach innych niż wymienione w pkt.8 zostały przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to zostało złożone wraz z ofertą.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.09.2018roku do godziny 08:00
  w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej na adres email: dotacje@amii.pl.

 2. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do miejsca składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

 3. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

Amii Sp. z o.o.

Sz. P. Bożena Krawiec
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ EKSPONATÓW NA TARGI THE BIG FIVE W DUBAJU (ZEA) I Z TARGÓW THE BIG FIVE W DUBAJU (ZEA)

 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe oznakowanie koperty.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

 

 

KRYTERIUM :

Cena

 

WAGA KRYTERIUM:

100 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 100 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23
  w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy
  www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

 

IX WYKLUCZENIE

 1. Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-08-16

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT NA DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE NA TARGACH KAZBUILD 2018 W KAZACHSTANIE

 W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na działania informacyjno-promocyjne na targach KazBuild 2018 w Kazachstanie, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 07 sierpnia 2018 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy: www.amii.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ informujemy, Ĺźe w dniu 16 sierpnia 2018 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta spośród wszystkich nadesłanych do nas ofert.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, zostały wybrane oferty firm, które były najkorzystniejsze w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

 

Łącznie napłynęły 2 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym.

 1. Gratisownia.pl

ul. Spółdzielcza 5A, 44-145 Pilchowice, NIP: 631-232-92-85

Cena: 8 997,00 pln netto;

Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od podpisanej umowy.

 

 1. Pro-Activ Jarosław Niemiera Spółka Jawna;

ul. Komandorska 50, 81-232 Gdynia

Oddział w Łodzi, ul. Dowborczyków 25, NIP: 586-10-30-399

Cena: 8 837,00 zł netto;

Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od podpisanej umowy.

 

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

Cena: 70 

C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniĹźsza; C b – cena badana;

Termin realizacji: 30 %

do 1 tygodnia od podpisania umowy = 30 %

do 2 tygodni od podpisania umowy = 15 %

do 4 tygodni od podpisania umowy = 0 %

powyĹźej 4 tygodni = oferta zostanie odrzucona

 

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją. Wybór oferty został dokonany odrębnie w stosunku do kaĹźdej części.

 1. Gratisownia.pl

ul. Spółdzielcza 5A, 44-145 Pilchowice, NIP: 631-232-92-85

Cena: 68,76 %

Termin realizacji: 15,00 %;

Łącznie: 83,76 %

 

 1. Pro-Activ Jarosław Niemiera Spółka Jawna;

ul. Komandorska 50, 81-232 Gdynia

Oddział w Łodzi, ul. Dowborczyków 25, NIP: 586-10-30-399

Cena: 70,00 %;

Termin realizacji: 30,00 %;

Łącznie: 100,00 %

 

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firm: Pro-Activ Jarosław Niemiera Spółka Jawna.

Z firmą zostanie podpisana umowa na działania informacyjno-promocyjne na targach KazBuild 2018 w Kazachstanie , które dotyczą projektu pn.: Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznychdofinansowanego w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRDUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

Z powaĹźaniem,

BoĹźena Krawiec

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budĹźetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-08-07

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE NA TARGI KAZBUILD 2018 W KAZACHSTANIE

 

 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

 

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 ŁódĹş

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 16.08.2018 roku.

 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 3. Oferty muszą posiadać termin ważności.

 4. Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany w ramach projektu pn: „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych, dofinansowanego z Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Materiały promocyjne firmy i marki firmy:

 • Piny:

indywidualny kształt;

znakowanie full color;

mocowanie na magnes;

materiał plastik;

ilość: 100 sztuk.

 • Koszulki typu polo:

kolor: Ĺźółty;

materiał: pique 210 g/m2 ± 10g;

personalizacja kołnierzyków i mankietów;

haft logo na piersi i rękawie;

nadruk napisów na plecach;

dodatkowa plisa zakrywająca guziki;

pakowane w indywidualne woreczki;

ściągacze na rękawkach;

taliowany krój;

ilość: 50 sztuk.

 • Torby bawełniane:

kolor Ĺźółty i niebieski lub róĹźowy;

logo firmy;

gramatura 100g/m2;

torby z uchem - 30cm;

ilość: 400 sztuk (200 szt. w kolorze Ĺźółtym oraz 200 szt. w kolorze niebieskim lub róĹźowym).

 • Podkładki pod mysz:

elastyczne;

nadruk full color;

podstawa: guma antypoślizgowa;

materiał wierzchni: tkanina sublimacyjna;

wymiary: 24,5 x 18,5 cm (±5mm)

ilość: 200 szt.

 • Czapka baseball’ówka:

materiał: bawełna 280g;

zapięcie regulowane metalową sprzączką;

haft na czole;

kolor: Ĺźółty;

znakowanie na boku UE;

ilość: 100 sztuk.

 

Przedmiot zamówienia musi posiadać logotypy unijne.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKĹťE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Oferenci przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

 

Pani BoĹźena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta powinna:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej (adres email: dotacje@amii.pl).

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT,

w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 16.08.2018 r.).

 1. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 2. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi.

 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 4. Wybór oferty przez Zamawiającego będzie dokonywany odrębnie w stosunku do kaĹźdej części.

 5. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych przez niego ofert.

 6. Oferty należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1). W treści oferty należy podać wszystkie parametry techniczne dostarczonego rozwiązania.

 7. Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym.

 8. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy przygotować w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby dokumenty złożone w językach innych niż wymienione w pkt.8 zostały przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to zostało złożone wraz z ofertą.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.08.2018roku do godziny 09:00
  w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 ŁódĹş, w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej na adres email: dotacje@amii.pl.

 2. Za datę złoĹźenia oferty uznaje się datę jej wpływu do miejsca składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

 3. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta naleĹźy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.

Sz. P. BoĹźena Krawiec
ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

 

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE NA TARGI KAZBUILD 2018 W KAZACHSTANIE

 

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe oznakowanie koperty.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złoĹźenia ofert przez więcej niĹź jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny waĹźnych ofert na podstawie poniĹźszych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniĹźsza

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2: 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 1 tygodnia od podpisania umowy = 30 %

do 2 tygodni od podpisania umowy = 15 %

do 4 tygodni od podpisania umowy = 0 %

powyĹźej 4 tygodni = oferta zostanie odrzucona

*1 tydzień tj. 7 dni

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złoĹźyli waĹźne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona takĹźe w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23
  w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy
  www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złoĹźonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłuĹźony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość wycofania zapytania ofertowego w kaĹźdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy.

 

   IX. WYKLUCZENIA:

 1. Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upowaĹźnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budĹźetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-07-25

 ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGI:

REZERWACJI, ZAKUPU I DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH

ORAZ REZERWACJI I ZAKUPU NOCLEGÓW W HOTELU

 

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na usługi rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych oraz rezerwacji i zakupu noclegów w hotelu, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 12 lipca 2018 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy: www.amii.pl oraz na stronie:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ , informujemy, Ĺźe w dniu 25 lipca 2018 roku została wybrana oferta spośród wszystkich nadesłanych do nas ofert.


Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.


Łącznie napłynęło 6 ofert od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym.


 1. UpHotel Sp. z o.o.,

ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112770574

Cena: 6 733,20 zł brutto

Odległość: do 1 kilometra

Czas podróĹźy: do 30 godzin.

 1. Orient Travel Sp. z o.o.,

ul. Warszawska 36, 40-010 Katowice, NIP: 9542693582

Cena: 10 207,00 pln brutto

Odległość: do 1 kilometra

Czas podróĹźy: do 30 godzin.

 1. TeCe Sp. z o.o.,

ul. Kazimierza Pułaskiego 8/72, 30-305 Kraków, NIP: 6762491821

Cena: 8 241,00 pln brutto

Odległość: do 1 kilometra

Czas podróĹźy: do 30 godzin.

 1. Bis Biuro PodróĹźy Lufthansa City Center A.Szulc Sp.J.,

Al. Kościuszki 27, 90-418 ŁódĹş

Cena: 6 924,35 pln brutto

Odległość: do 2 kilometrów

Czas podróĹźy: do 30 godzin.

 1. Biuro PodróĹźy NOVA TRAVEL Tomasz Olejnik

ul. 6 Sierpnia 1/3, 90-606 ŁódĹş

Cena: 5 900,00 zł brutto

Odległość: do 1 kilometra

Czas podróĹźy: do 30 godzin.

 1. Top PodróĹźe Sp. z o.o.

Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin

Cena: 7 900,00 zł brutto

Odległość: do 1 kilometra

Czas podróĹźy: do 30 godzin.


Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:


W przypadku złoĹźenia ofert przez więcej niĹź jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny waĹźnych ofert na podstawie poniĹźszych kryteriów oceny ofert:

K1 – „Cena” – 60%

K2 – „Odległość” - odległość zaproponowanego hotelu od miejsca lokalizacji wydarzenia konferencyjno- targowego – 20%

K3 – „Czas podróĹźy” – czas podróĹźy od momentu wylotu z portu lotniczego w Polsce do momentu przylotu do miejsca docelowego – 20%

3) Określenie ilości punktów oferty dokonane zostanie na podstawie wzoru:

LP = K1 + K2 + K3

gdzie:

LP – łączna liczba punktów, którą uzyskała oferta

K1 – ilość punktów uzyskana w kryterium „Cena”

K2 – ilość punktów uzyskana w kryterium „Odległość”

K3 – ilość punktów uzyskana w kryterium „Czas podróĹźy”


KRYTERIUM NR 1:

Cena

 


WAGA KRYTERIUM NR 1:

60 %

W kryterium Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Oferty będą oceniane według następującego wzoru:

K1= NajniĹźsza cena z oferty niepodlegającej odrzuceniu/Cena oferty badanej * 60 punktów,

Gdzie K1 – ilość punktów, jaką oferta otrzymała w ramach kryterium najniĹźsza cena.

KRYTERIUM NR 2:

Odległość
WAGA KRYTERIUM NR 2:

20 %

W kryterium tym Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. odległości zaproponowanego przez Wykonawcę hotelu od miejsca lokalizacji wydarzenia targowego.
Przedstawione przez Wykonawcę (przed zakupem) 2 róĹźne warianty noclegów nie mogą znajdować się w odległości od miejsca lokalizacji wydarzenia targowego większej niĹź maksymalna odległość zaproponowana w ofercie.
Ofercie zostanie przyznana następująca punktacja w zaleĹźności od zaproponowanej w ofercie odległość (odległość = najkrótsza moĹźliwa droga dojazdu) zaproponowanego przez Wykonawcę hotelu od miejsca lokalizacji wydarzenia targowego: 
a) do 1 km włącznie – 20 pkt.
b) powyĹźej 1 km do 2 km włącznie – 10 pkt.
c) powyĹźej 2 km – oferta odrzucona.

 

KRYTERIUM NR 3:

Czas podróĹźy

 


WAGA KRYTERIUM NR 3:

20 %
W kryterium tym Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. zaproponowanego czasu podróĹźy od momentu wylotu z portu lotniczego w Polsce do momentu przylotu do miejsca docelowego oraz zaproponowanego czasu podróĹźy od momentu wylotu z portu lotniczego Ałmaty do momentu przylotu do miejsca docelowego.
Przedstawione przez Wykonawcę (przed zakupem) co najmniej 10 róĹźnych wariantów połączeń nie mogą przekraczać maksymalnego czasu podróĹźy zaproponowanego w ofercie.

Ofercie zostanie przyznana następująca punktacja w zaleĹźności od maksymalnego czasu podróĹźy zaproponowanego przez Wykonawcę w ofercie:
a) do 30 godzin włącznie – 20 pkt.
b) powyĹźej 30 godzin do 40 godzin włącznie – 10 pkt.
c) powyĹźej 40 godzin – 0 pkt.

UWAGA: Zamawiający liczy czas podróĹźy jako sumę godzin w podróĹźy od momentu wylotu z portu lotniczego w Polsce do momentu przylotu do miejsca docelowego oraz od momentu wylotu z portu lotniczego Ałmaty do momentu przylotu do miejsca docelowego.
Maksymalny dopuszczalny czas podróĹźy wynosi 40 godzin. Oferta, w której Wykonawca zaproponuje czas podróĹźy od momentu wylotu z portu lotniczego w Polsce do momentu przylotu do miejsca docelowego oraz zaproponowanego czasu podróĹźy od momentu wylotu z portu lotniczego Ałmaty do momentu przylotu do miejsca docelowego powyĹźej 40 godzin - podlega odrzuceniu.

 


Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:


 1. UpHotel Sp. z o.o.,

ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112770574

Cena: 52,58 %

Odległość: 20,00 %

Czas podróĹźy: 20,00 %

Łącznie: 92,58 %

 1. Orient Travel Sp. z o.o.,

ul. Warszawska 36, 40-010 Katowice, NIP: 9542693582

Cena: 34,68 %

Odległość: 20,00 %

Czas podróĹźy: 20,00 %

Łącznie: 74,68 %

 1. TeCe Sp. z o.o.,

ul. Kazimierza Pułaskiego 8/72, 30-305 Kraków, NIP: 6762491821

Cena: 42,96 %

Odległość: 20,00 %

Czas podróĹźy: 20,00 %

Łącznie: 82,96 %

 1. Bis Biuro PodróĹźy Lufthansa City Center A.Szulc Sp.J.,

Al. Kościuszki 27, 90-418 ŁódĹş

Cena: 51,12 %

Odległość: 10,00%

Czas podróĹźy: 20,00 %

Łącznie: 81,12 %

 1. Biuro PodróĹźy NOVA TRAVEL Tomasz Olejnik

ul. 6 Sierpnia 1/3, 90-606 ŁódĹş

Cena: 60,00 %

Odległość: 20,00 %

Czas podróĹźy: 20,00 %

Łącznie: 100,00 %

 1. Top PodróĹźe Sp. z o.o.

Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin

Cena: 44,18 %

Odległość: 20,00 %

Czas podróĹźy: 20,00 %

Łącznie: 84,18 %


Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy Biuro PodróĹźy NOVA TRAVEL Tomasz Olejnik. Z firmą została podpisana umowana usługi rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych oraz rezerwacji i zakupu noclegów w hotelu, która dotyczy projektu pn.: Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznychdofinansowanego w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRDUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.


Z powaĹźaniem,

Krawiec BoĹźena

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budĹźetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-07-25

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ EKSPONATÓW NA TARGI KAZBUILD 2018 I Z TARGÓW KAZBUILD 2018

 

 

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na usługę transportową eksponatów na targi KazBuild 2018 i z targów KazBuild 2018, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 16 lipca 2018 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy: www.amii.pl oraz na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ , informujemy, Ĺźe w dniu 25 lipca 2018 roku została wybrana oferta spośród wszystkich nadesłanych do nas ofert.

 

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

 

Łącznie napłynęły 2 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Eurocargo Sp. z o.o.

ul. J. Bukowskiego 7 lok. 55, 03-982 Warszawa

Cena: 29 781,55 zł brutto

 

 1. Hansa – Messe – Speed Sp. z o.o.

ul. Marcelińska 92 lok. 324, 60-324 Poznań

Cena: 24 855, 00 zł brutto

 

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

 

KRYTERIUM :

Cena

 

WAGA KRYTERIUM:

100 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 100 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniĹźsza

C b – cena badana

 

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

 1. Eurocargo Sp. z o.o.

ul. J. Bukowskiego 7 lok. 55, 03-982 Warszawa

Cena: 83,46 %

 

 1. Hansa – Messe – Speed Sp. z o.o.

ul. Marcelińska 92 lok. 324, 60-324 Poznań

Cena: 100,00 %

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy Hansa – Messe – Speed Sp. z o.o. Z firmą zostanie podpisana umowana usługę transportową eksponatów na targi KazBuild 2018 i z targów KazBuild 2018, która dotyczy projektu pn.: Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznychdofinansowanego w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Z powaĹźaniem,

Krawiec BoĹźena

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budĹźetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-07-16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ EKSPONATÓW NA TARGI KAZBUILD 2018 I Z TARGÓW KAZBUILD 2018

 

 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

 

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 ŁódĹş

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 25.07.2018 roku.

 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 3. Oferty muszą posiadać termin ważności.

 4. Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany w ramach projektu pn: „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych, dofinansowanego z Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa eksponatów:

- z miejsca prowadzenia działalności Beneficjenta do Atakent International Exhibition Centre Timiryazev St 42, Almaty, Kazachstan,

- z Atakent International Exhibition Centre Timiryazev St 42, Almaty, Kazachstan do miejsca prowadzenia działalności przez Beneficjenta.

Warunki:

- Zamawiający przekaże wykonawcy zapakowaną i odpowiednio zabezpieczoną skrzynię o wymiarach 262/144/122 cm i wadze ok. 300 kg,

- Termin odbioru eksponatów z miejsca prowadzenia działalności Zamawiającego zostanie ustalony między Wykonawcą a Zamawiającym w ramach podpisania umowy,

- Wykonawca zapewni: transport eksponatów na teren targów Atakent International Exhibition Centre Timiryazev St 42, Almaty, Kazachstan w terminie: najpóĹşniej do 31.08.2018 r., dostawę eksponatów na stoisko Zamawiającego, odbiór skrzyni i przechowywanie jej w czasie targów,

- Wykonawca zapewni odprawę eksportową i importową stałą i czasową,

- Wykonawca dostarczy skrzynię na stoisko Zamawiającego w ostatnim dniu targów i odbierze wysyłkę gotową do transportu,

- Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z transportem eksponatów (w tym uzyskanie zezwoleń) i ubezpieczeniem eksponatów.

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKĹťE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Oferenci przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani BoĹźena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta powinna:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej (adres email: dotacje@amii.pl).

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 25.07.2018 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi.

 6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 7. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych przez niego ofert.

 8. Oferty należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1). W treści oferty należy podać wszystkie parametry techniczne dostarczonego rozwiązania.

 9. Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym.

 10. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy przygotować w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby dokumenty złożone w językach innych niż wymienione w pkt.8 zostały przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to zostało złożone wraz z ofertą.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.07.2018roku do godziny 08:00
  w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 ŁódĹş, w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej na adres email: dotacje@amii.pl.

 2. Za datę złoĹźenia oferty uznaje się datę jej wpływu do miejsca składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

 3. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta naleĹźy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.

 

Sz. P. BoĹźena Krawiec
ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ EKSPONATÓW NA TARGI KAZBUILD 2018 I Z TARGÓW KAZBUILD 2018 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe oznakowanie koperty.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

KRYTERIUM :

Cena

 

WAGA KRYTERIUM:

100 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 100 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniĹźsza

C b – cena badana

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złoĹźyli waĹźne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona takĹźe w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23
  w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy
  www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złoĹźonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłuĹźony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość wycofania zapytania ofertowego w kaĹźdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy.

IX WYKLUCZENIE

 1. Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upowaĹźnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-07-12

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI: REZERWACJI, ZAKUPU I DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH ORAZ REZERWACJI I ZAKUPU NOCLEGÓW W HOTELU

 

 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

 

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

 

 

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 ŁódĹş

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 23.07.2018 roku.

 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 3. Oferty muszą posiadać termin ważności.

 4. Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany w ramach projektu pn: „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych, dofinansowanego z Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie:

 1. Rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych dla 2 osób do Ałmaty do Kazachstanu i z powrotem (z lotniska Chopina w Warszawie, oferującego loty bezpośrednie bądĹş z jedną przesiadką).

Wymagania w zakresie rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych:

 1. liczba osób: 2 osoby;

 2. środek transportu: samolot – linie rejsowe, wymagany standard podróĹźy – klasa ekonomiczna;

 3. miejsce docelowe: Kazachstan, Ałmaty;

 4. bilety lotnicze w obie strony z bagażem podręcznym i bagażem rejestrowym w cenie dla każdej osoby;

 5. wylot z portu lotniczego musi nastąpić tak, aby przylot do miejsca docelowego był nie póĹşniej niĹź w dniu 02.09.2018 r.;

 6. wylot z Kazachstanu (Ałmaty) w dniu 06.09.2018 r. w godzinach wieczornych lub 07.09.2018 r.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przed zakupem Zamawiającemu co najmniej 10 róĹźnych wariantów połączeń lotniczych o standardzie opisanym powyĹźej celem wyboru jednego z nich przez Zamawiającego.

 1. Rezerwacji i zakupu noclegów w hotelu w miejscowości Ałmaty dla 2 osób

Wymagania w zakresie rezerwacji i zakupu noclegów:

 1. adres imprezy targowej KazBuild Ałmaty: Atakent Exhibition Center, Timiryazev St 42, Ałmaty, Kazachstan, obiekt zakwaterowania winien być zlokalizowany w odległości do 2 km od miejsca odbywania się imprezy targowej KazBuild w Ałmaty,

 2. zakwaterowanie w terminie: od daty przylotu do Ałmaty – data przylotu i ilość noclegów będzie zaleĹźała od ostatecznego wariantu połączenia zaproponowanego przez Wykonawcę

 3. jeden pokój dwuosobowy z łazienką (standard co najmniej 3*)

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przed zakupem Zamawiającemu co najmniej 2 róĹźnych wariantów noclegów o standardzie opisanym powyĹźej celem wyboru jednego z nich przez Zamawiającego.

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKĹťE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Oferenci przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani BoĹźena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta powinna:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej (adres email: dotacje@amii.pl).

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT,

w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 23.07.2018 r.).

 1. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 2. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi.

 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 4. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych przez niego ofert.

 5. Oferty należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1). W treści oferty należy podać wszystkie parametry techniczne dostarczonego rozwiązania.

 6. Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym.

 7. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy przygotować w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby dokumenty złożone w językach innych niż wymienione w pkt.8 zostały przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to zostało złożone wraz z ofertą.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.07.2018roku do godziny 09:00
  w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 ŁódĹş, w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej na adres email: dotacje@amii.pl.

 2. Za datę złoĹźenia oferty uznaje się datę jej wpływu do miejsca składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

 3. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta naleĹźy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.

 

Sz. P. BoĹźena Krawiec
ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI: REZERWACJI, ZAKUPU I DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH ORAZ REZERWACJI I ZAKUPU NOCLEGÓW W HOTELU

 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

 

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe oznakowanie koperty.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złoĹźenia ofert przez więcej niĹź jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny waĹźnych ofert na podstawie poniĹźszych kryteriów oceny ofert:

K1 – „Cena” – 60%

K2 – „Odległość” - odległość zaproponowanego hotelu od miejsca lokalizacji wydarzenia konferencyjno- targowego – 20%

K3 – „Czas podróĹźy” – czas podróĹźy od momentu wylotu z portu lotniczego w Polsce do momentu przylotu do miejsca docelowego – 20%

3) Określenie ilości punktów oferty dokonane zostanie na podstawie wzoru:

LP = K1 + K2 + K3

gdzie:

LP – łączna liczba punktów, którą uzyskała oferta

K1 – ilość punktów uzyskana w kryterium „Cena”

K2 – ilość punktów uzyskana w kryterium „Odległość”

K3 – ilość punktów uzyskana w kryterium „Czas podróĹźy”

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

60 %

W kryterium Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Oferty będą oceniane według następującego wzoru:

K1= NajniĹźsza cena z oferty niepodlegającej odrzuceniu/Cena oferty badanej * 60 punktów,

Gdzie K1 – ilość punktów, jaką oferta otrzymała w ramach kryterium najniĹźsza cena.

KRYTERIUM NR 2:

Odległość 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

20 %

W kryterium tym Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. odległości zaproponowanego przez Wykonawcę hotelu od miejsca lokalizacji wydarzenia targowego.
Przedstawione przez Wykonawcę (przed zakupem) 2 róĹźne warianty noclegów nie mogą znajdować się w odległości od miejsca lokalizacji wydarzenia targowego większej niĹź maksymalna odległość zaproponowana w ofercie.
Ofercie zostanie przyznana następująca punktacja w zaleĹźności od zaproponowanej w ofercie odległość (odległość = najkrótsza moĹźliwa droga dojazdu) zaproponowanego przez Wykonawcę hotelu od miejsca lokalizacji wydarzenia targowego: 
a) do 1 km włącznie – 20 pkt.
b) powyĹźej 1 km do 2 km włącznie – 10 pkt.
c) powyĹźej 2 km – oferta odrzucona.

 

KRYTERIUM NR 3:

Czas podróĹźy

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 3:

20 %
W kryterium tym Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. zaproponowanego czasu podróĹźy od momentu wylotu z portu lotniczego w Polsce do momentu przylotu do miejsca docelowego oraz zaproponowanego czasu podróĹźy od momentu wylotu z portu lotniczego Ałmaty do momentu przylotu do miejsca docelowego.
Przedstawione przez Wykonawcę (przed zakupem) co najmniej 10 róĹźnych wariantów połączeń nie mogą przekraczać maksymalnego czasu podróĹźy zaproponowanego w ofercie.

Ofercie zostanie przyznana następująca punktacja w zaleĹźności od maksymalnego czasu podróĹźy zaproponowanego przez Wykonawcę w ofercie:
a) do 30 godzin włącznie – 20 pkt.
b) powyĹźej 30 godzin do 40 godzin włącznie – 10 pkt.
c) powyĹźej 40 godzin – 0 pkt.

UWAGA: Zamawiający liczy czas podróĹźy jako sumę godzin w podróĹźy od momentu wylotu z portu lotniczego w Polsce do momentu przylotu do miejsca docelowego oraz od momentu wylotu z portu lotniczego Ałmaty do momentu przylotu do miejsca docelowego.
Maksymalny dopuszczalny czas podróĹźy wynosi 40 godzin. Oferta, w której Wykonawca zaproponuje czas podróĹźy od momentu wylotu z portu lotniczego w Polsce do momentu przylotu do miejsca docelowego oraz zaproponowanego czasu podróĹźy od momentu wylotu z portu lotniczego Ałmaty do momentu przylotu do miejsca docelowego powyĹźej 40 godzin - podlega odrzuceniu.

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złoĹźyli waĹźne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona takĹźe w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23
  w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy
  www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złoĹźonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłuĹźony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość wycofania zapytania ofertowego w kaĹźdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy.

IX WYKLUCZENIE

 1. Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upowaĹźnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-07-05

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT NA ORGANIZACJĘ STOISKA WYSTAWOWEGO NA TARGACH KAZBUILD AŁMATY KAZACHSTAN 2018

 

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na organizację stoiska wystawowego na targach KazBuild Ałmaty Kazachstan 2018, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 25 czerwiec 2018 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy: www.amii.pl oraz na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ , informujemy, Ĺźe w dniu 5 lipca 2018 roku została wybrana oferta spośród wszystkich nadesłanych do nas ofert.

 

Jako, że została do nas przesłana tylko jedna oferta na organizację stoiska wystawowego na targach KazBuild Ałmaty Kazachstan 2018 od firmy Alkazar Joanna Dzieduszyńska, ofertę tą uznajemy za najkorzystniejszą:

 

Alkazar Joanna Dzieduszyńska

ul. Sowińskiego 32/5, 91-485 ŁódĹş

Cena – 9750,00 pln netto;

Termin realizacji –7 dni kalendarzowych od podpisanej umowy.

 

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy Alkazar Joanna Dzieduszyńska. Z firmą została podpisana umowa na organizację stoiska wystawowego na targach KazBuild Ałmaty Kazachstan 2018, która dotyczy projektu pn.: „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych” dofinansowanego w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRDUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

Z powaĹźaniem,

Krawiec BoĹźena

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-06-25

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ STOISKA WYSTAWOWEGO NA TARGACH KAZBUILD AŁMATY KAZACHSTAN 2018

 

 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

 

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 ŁódĹş

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 03.07.2018 roku.

 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 3. Oferty muszą posiadać termin ważności.

 4. Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany w ramach projektu pn: „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych, dofinansowanego z Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Podstawowe dane dotyczące ww. zabudowy i targów wystawienniczych:

 • termin wystawy: 04.09.2018 r. – 06.09.2018 r.

 • wymiary stoiska: 6 m x 3,5 m;

 • informator dostępny u organizatora targów.

 

Wymagania do zabudowy stoiska wystawienniczego:

 • 2 otwarte strony;

 • obudowanie systemu OCTANORM w kolorze Ĺźółto-biało-szarym (z wykorzystaniem systemu mocowania na rzep);

 • intensywnie oświetlone;

 • bez plakatów, bez posterów;

 • naklejki reklamowe z logotypami;

 • loga ze styroduru;

 • naklejki na wykładzinę;

 • projekt zabudowy stoiska do akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKĹťE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Oferenci przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

 

Pani BoĹźena Krawiec

 

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

Oferta powinna:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej (adres email: dotacje@amii.pl).

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT,

w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 03.07.2018 r.).

 1. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 2. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi.

 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 4. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych przez niego ofert.

 5. Oferty należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1). W treści oferty należy podać wszystkie parametry techniczne dostarczonego rozwiązania.

 6. Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym.

 7. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy przygotować w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby dokumenty złożone w językach innych niż wymienione w pkt.8 zostały przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to zostało złożone wraz z ofertą.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.07.2018roku do godziny 15:00
  w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 ŁódĹş, w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej na adres email: dotacje@amii.pl.

 2. Za datę złoĹźenia oferty uznaje się datę jej wpływu do miejsca składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

 3. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta naleĹźy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.

Sz. P. BoĹźena Krawiec
ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

 

ORGANIZACJA STOISKA WYSTAWOWEGO NA TARGACH KAZBUILD AŁMATY KAZACHSTAN 2018

 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

 

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe oznakowanie koperty.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

 

W przypadku złoĹźenia ofert przez więcej niĹź jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny waĹźnych ofert na podstawie poniĹźszych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniĹźsza

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 1 tygodnia od podpisania umowy = 30 %

do 2 tygodni od podpisania umowy = 15 %

do 3 tygodni od podpisania umowy = 0 %

powyĹźej 3 tygodni = oferta zostanie odrzucona

*1 tydzień tj. 7 dni

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złoĹźyli waĹźne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona takĹźe w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23
  w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy
  www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złoĹźonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłuĹźony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość wycofania zapytania ofertowego w kaĹźdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy.

 

  IX. WYKLUCZENIE

 

 1. Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upowaĹźnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-04-09

Dotyczy realizacji projektu pt. "Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody" akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

Szanowni Państwo,

 

W związku z Zapytaniem ofertowym na urządzenie do odsalania pojemnościowego, do projektu pn. "Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody" akronim HydroGraf - Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00, które umieściliśmy na stronie www.amii.pl oraz przesłaliśmy do firm w dniu 30.03.2018 roku, informujemy iĹź Zamawiający nie otrzymał Ĺźadnej Oferty, w związku z czym nie udało się rozstrzygnąć postępowania przetargowego.

 

Z powaĹźaniem,

BoĹźena Krawiec

"Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-04-06

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ DORADCZĄ I USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ DOTYCZĄCĄ UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORCY

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 ŁódĹş

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 16.04.2018 roku.

 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 3. Oferty muszą posiadać termin ważności.

 4. Usługi będą wykorzystywane w ramach projektu pn: „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych, dofinansowanego z Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. USŁUGA SZKOLENIOWA W ZAKRESIE UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORCY W ZEA:

Szkolenie ma na celu pozyskanie właściwych kompetencji przez Pracowników Amii Sp. z o.o. umoĹźliwiających sprawność operowania na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zakres szkolenia obejmować będzie:

- zagadnienia z zakresu róĹźnic kulturowych;

- zagadnienia dotyczące prawa handlowego, uwarunkowań branżowych i konkurencji zagranicznej;

- zagadnienia z zakresu wizerunku marki: dostosowanie produktów pod względem marketingowym do przyszłych odbiorców;

- skuteczne techniki negocjacyjne w obsłudze klientów z określonych rynków docelowych.

Warunki szczegółowe dotyczące szkolenia:
• Wykonawca przedstawi przygotowany materiał w sposób dostępny i łatwy do zrozumienia uwzględniając formy multimedialne (prezentacja, przykłady);

Planowana ilość godzin szkoleniowych 8 godzin – szkolenie jednodniowe;
• Miejsce realizacji szkolenia: ul. Techniczna 22, 92-518 ŁódĹş;

Końcowy termin realizacji zadania: 30.06.2018 r.

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami określonymi przez Zamawiającego oraz jest odpowiedzialny za naleĹźyte wykonanie Zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności co do uzyskanych informacji i dokumentacji dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. USŁUGA DORADCZA DOTYCZĄCA UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORCY W KAZACHSTANIE I AZERBEJDŻANIE:

Szkolenie ma na celu pozyskanie właściwych kompetencji przez Pracowników Amii Sp. z o.o. umoĹźliwiających sprawność operowania na rynku wschodnim (Kazachstan i AzerbejdĹźan). Zakres szkolenia obejmować będzie:

- analizę i ocenę przedsiębiorstwa pod kątem produktu;

- przedstawienia sposobu poszukiwania i nawiązywania kontaktów z partnerami z rynków zagranicznych, wysyłania ofert, organizacji spotkań handlowych, przeprowadzenia negocjacji handlowych z kontrahentami;

- kultura biznesowa na rynkach wschodnich;

- aspekty prawne ( na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów handlowych z kontrahentami rosyjskimi, jakie dokumenty są wymagane przy eksporcie produktów);

- określenie potencjału rynku wschodniego;

- elementy pomocnicze dotyczące nawiązywania współpracy: negocjacje, zawieranie umów handlowych z partnerami z Rosji;

Warunki szczegółowe dotyczące szkolenia:
• wykonawca przedstawi przygotowany materiał w sposób dostępny i łatwy do zrozumienia uwzględniając formy multimedialne (prezentacja, przykłady);

Planowana ilość godzin szkoleniowych 8 godzin – szkolenie jednodniowe.
• Miejsce realizacji szkolenia: ul. Techniczna 22, 92-518 ŁódĹş;

Końcowy termin realizacji zadania: 30.06.2018 r.


1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami określonymi przez Zamawiającego oraz jest odpowiedzialny za naleĹźyte wykonanie Zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności co do uzyskanych informacji i dokumentacji dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKĹťE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Oferenci przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani BoĹźena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta powinna:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej (adres email: dotacje@amii.pl).

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT,

w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 16.04.2018 r.).

 1. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 2. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi.

 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części.

 4. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych.

 5. Wybór oferty przez Zamawiającego będzie dokonywany odrębnie w stosunku do kaĹźdej części.

 6. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych przez niego ofert.

 7. Oferty należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1). W treści oferty należy podać zakres usługi.

 8. Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym.

 9. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy przygotować w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby dokumenty złożone w językach innych niż wymienione w pkt.8 zostały przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to zostało złożone wraz z ofertą.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.04.2018roku do godziny 10:00
  w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 ŁódĹş, w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej na adres email: dotacje@amii.pl.

 2. Za datę złoĹźenia oferty uznaje się datę jej wpływu do miejsca składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

 3. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta naleĹźy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.

 

Sz. P. BoĹźena Krawiec
ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

 

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE NA USŁUGĘ DORADCZĄ I USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ DOTYCZĄCĄ UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORCY

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe oznakowanie koperty.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złoĹźenia ofert przez więcej niĹź jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny waĹźnych ofert na podstawie poniĹźszych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniĹźsza

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

Kt = (Tn/ Tob) x 30 %

gdzie:

Kt – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

Tn – najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ofert

Tob – termin realizacji zaoferowany w ofercie

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złoĹźyli waĹźne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona takĹźe w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23
  w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy
  www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złoĹźonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłuĹźony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość wycofania zapytania ofertowego w kaĹźdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy.

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budĹźetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-30

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

URZĄDZENIE DO ODSALANIA POJEMNOŚCIOWEGO

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 ŁódĹş

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w 09.04.2018 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Sposób działania:

Odsalanie pojemnościowe

Wymiary maksymalne

350 mm (gł.) x 170 mm (szer.) x 360 mm (wys.)

Dopuszczalne parametry wody zasilającej:

Maksymalny TDS - 1000 ppm

pH 4 – 10

Maksymalne ciśnienie wody zasilającej:

Przynajmniej 6 bar

Temperatura pracy:

1-40˚C

Czas regeneracji elektrod pojemnościowych:

30 minut

Stopień redukcji TDS:

Regulowany w zakresie 70-95%

Wydajność:

1.5 galona na minutę

Odzysk wody:

TDS 0-500 ppm: 70%;

TDS 501-1000 ppm: >60%

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKĹťE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający
  i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

 

Pani BoĹźena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

Oferta musi:

 

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 09.04.2018 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, Ĺźe sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego uĹźytkowania.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Ofertę naleĹźy złoĹźyć w terminie do dnia 09.04.2018 roku do godziny 09:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 ŁódĹş, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta naleĹźy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22 92-518 ŁódĹş

 

OFERTA NA:

URZĄDZENIA DO ODSALANIA POJEMNOŚCIOWEGO

Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

 

W przypadku złoĹźenia ofert przez więcej niĹź jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny waĹźnych ofert na podstawie poniĹźszych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

 

C - cena

C min- cena najniĹźsza

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji zamówienia

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 30 %

20 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 20 %

25 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyĹźej = 0%

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złoĹźyli waĹźne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona takĹźe w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający potwierdzi zamówienie u Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od przyjęcia zamówienia, zostanie zaproponowane przyjęcie zamówienia kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złoĹźonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłuĹźony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość wycofania zapytania ofertowego w kaĹźdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
  a takĹźe na stronie internetowej firmy.

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-19

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

 

pH-metr

 

 

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 ŁódĹş

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w 27.03.2018 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

 

 

 

 

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Parametry mierzone:

pH

Zakres

-2.000 - 20.000 pH

Rozdzielczość

0.1/0.01/0.001 pH

Dokładność

±0.002 pH

Maksymalna ilość punktów kalibracji

6

 

Temperatura

Zakres

0.0 do 100.0 ºC

Rozdzielczość

0.1 ºC

Dokładność

± 0.3 ºC

 

Inne

Komunikacja z PC

USB lub RS232

Pamięć wewnętrzna

500 pomiarów

Złącze elektrody

BNC

 

Elektroda pH

Zakres

0 - 14

Czułość

57 do 59 mV/ pH przy 25 ºC

Temperatura pracy

0 do 60 ºC

Odniesienie

Ag/AgCl

Typ złącza

BNC

Przewód w zestawie

Tak

 

Dodatkowo pH-metr musi posiadać:

- możliwość podłączenia elektrod jonoselektywnych,

- w zestawie elektrody jonoselektywne do pomiaru wapnia i sodu:

* pomiar wapnia w zakresie 0,02 - 40000 mg/l

* pomiar sodu  zakresie 0,002 - 23000 mg/l

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKĹťE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający
  i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani BoĹźena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta musi:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 27.03.2018 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, Ĺźe sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego uĹźytkowania.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę naleĹźy złoĹźyć w terminie do dnia 27.03.2018 roku do godziny 12:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 ŁódĹş, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta naleĹźy oznaczyć następująco:

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22 92-518 ŁódĹş

 

OFERTA NA:

pH-metr

 

 

Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złoĹźenia ofert przez więcej niĹź jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny waĹźnych ofert na podstawie poniĹźszych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

 

C - cena

C min- cena najniĹźsza

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji zamówienia

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 30 %

20 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 20 %

25 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyĹźej = 0%

 

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złoĹźyli waĹźne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona takĹźe w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający potwierdzi zamówienie u Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od przyjęcia zamówienia, zostanie zaproponowane przyjęcie zamówienia kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złoĹźonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłuĹźony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość wycofania zapytania ofertowego w kaĹźdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
  a takĹźe na stronie internetowej firmy.

 1. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza oferty

 2. Szczegółowa specyfikacja cenowa oferty

Załącznik 1

........................ dnia: ….........................

FORMULARZ OFERTY

 

 1. Zamawiający: AMII Sp. z o.o. ul. Grabińska 23 92-780 ŁódĹş

 

 1. Wykonawca (nazwa i dane adresowe):

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

NIP: …................................................................

 1. Osoba upoważniona do kontaktu Zamawiającym:

...................................................................................... tel.: ...............................

e-mail:.......................................................

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na dostawę:

pH-metr

 

Potwierdzamy zgodność naszej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i dołączamy materiały pozwalające na sprawdzenie zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

 1. Termin płatności: ....dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.

 3. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do przyjęcia zamówienia.

 4. W załączeniu szczegółowa specyfikacja cenowa oferty.

 

 

 

 

 

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Załącznik 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CENOWA OFERTY.

Nazwa aparatury

Ilość

Wartość netto

Vat

Wartość brutto

Termin dostawy w dniach

pH-metr

 

Szt. 1

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słownie: ...........................................................................................................

 

 

 

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-19

 

 

INFORMACJE O ANULOWANIU

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

pH-metr

 

Firma: Amii Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 ŁódĹş

728-025-73-52

Informujemy o anulowaniu postępowania ofertowego na pH-metr z dnia 06.03.2018 r.

Przyczyną anulowania zamówienia jest konieczność zmiany parametrów technicznych opisanych w wyĹźej wspominanym zapytaniu ofertowym.

 

Przepraszamy i jednocześnie informujemy, Ĺźe w najbliĹźszym czasie zostanie rozpisane nowe zapytanie ofertowe, którego przedmiotem będzie zakup pH-metra.

 

 

Z powaĹźaniem,

 

BoĹźena Krawiec

  

 

"Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-14

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT

ROTAMETRY REGULOWANE

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na rotametry regulowane, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 1 marca 2018 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy, oraz wprowadzeniu zmian w specyfikacji technicznej zapytania ofertowego na rotametry regulowane, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 5 marca 2018 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy informujemy, Ĺźe w dniu 14 marca 2018 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta.

 

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

 

Łącznie napłynęły 3 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym na ww. rotametry regulowane:

 

1.AEA TECHNIQUE

ul. Toszecka 99

44-100 Gliwice

NIP: 631-16-93-422

 

2. Medson s.c. K.Kowalski, D.WlaĹş

ul. Średzka 15

62-021 Paczkowo

NIP: PL7770043517

 

3.Zakłady Automatyki ROTAMETR Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 44 b

44-100 Gliwice

NIP: 631-22-52-648

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

 

Cena: 70 %

C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniĹźsza; C b – cena badana;

 

Termin realizacji: 30 %

do 10 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 30 %

do 20 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 20 %

do 25 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyĹźej = 0%

 

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

 

1.AEA TECHNIQUE, ul. Toszecka 99, 44-100 Gliwice

Cena: 70,00 %

Termin realizacji: 20,00 %

Łącznie: 90,00 %

 

2.Medson s.c. K.Kowalski, D.Wlaź, ul. Średzka 15, 62-021 Paczkowo

 Cena: 28,83 %

         Termin realizacji: 0, 00 %

         Łącznie: 28,83 %

 

3.Zakłady Automatyki ROTAMETR Sp. z o.o., ul. Chorzowska 44 b, 44-100 Gliwice

Cena: 52,11 %

 Termin realizacji: 20,00 %

Łącznie: 72,11 %

 

 

Najkorzystniejszą ofertę dotyczącą projektu pt. „Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00 na rotametry regulowane przedstawiła firma AEA TECHNIQUE.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

BoĹźena Krawiec

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-09

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT

KONDUKTOMETR Z SONDĄ KONDUKTOMETRYCZNĄ

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na                   konduktometr z sondą konduktometryczną, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 1 marca 2018 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy, informujemy, Ĺźe w dniu 9 marca 2018 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

 

Łącznie napłynęły 2 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym na ww. mikroskop metalograficzny i akcesoria:

 

1.        Merazet S.A.

ul. J.Krauthofera 36

60-203 Poznań

 

2.        Alfachem Sp. z o.o.

       ul. Unii Lubelskiej 3

       61-249 Poznań

 

 

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

Cena: 70 %

C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniĹźsza; C b – cena badana;

 

Termin realizacji: 30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30%

do 20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20%

do 25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10%

30 dni kalendarzowych i powyĹźej od podpisanej umowy = 0%

 

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

 

1.  Merazet S.A., ul. J.Krauthofera 36,60-203 Poznań

Cena: 70,00 %

Termin realizacji: 10,00 %

Łącznie: 80,00 %

 

2.    Alfachem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

Oferta odrzucona

 

Najkorzystniejszą ofertę dotyczącą projektu pt. „Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00na konduktometr z sondą konduktometryczną przedstawiła firma Merazet S.A.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

BoĹźena Krawiec

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-09

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT

MIKROSKOP METALOGRAFICZNY I AKCESORIA

 

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na                   mikroskop metalograficzny i akcesoria, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 1 marca 2018 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy, informujemy, Ĺźe w dniu 9 marca 2018  roku została wybrana najkorzystniejsza oferta.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

 

Łącznie napłynęły 4 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym na ww. mikroskop metalograficzny i akcesoria:

 

1.        Carl Zeiss Sp. z o.o.

ul. Naramowicka 76

61-622 Poznań

 

2.        Opta – Med Paweł KuĹşnicki

       ul. 3 Maja 4

       05-080 Mościska

 

3.        Olympus Polska Sp. z o.o.

ul. Suwak 3

02-676 Warszawa

 

4.        Delta Optical G. Matosek, H. Matosek Spółka Jawna

Nowe Osiny, ul. Piękna 1

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

Cena: 70 %

C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniĹźsza; C b – cena badana;

 

Termin realizacji: 30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30%

do 20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20%

do 25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10%

30 dni kalendarzowych i powyĹźej od podpisanej umowy = 0%

 

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

 

1.        Carl Zeiss Sp. z o.o.,  ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań

Cena: 14,04 %

Termin realizacji: 0,00 %

Łącznie: 14,04 %

 

2.        Opta – Med Paweł KuĹşnicki, ul. 3 Maja 4, 05-080 Mościska

Cena: 49,42 %

Termin realizacji: 0,00 %

Łącznie: 49,42 %

 

3.        Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

Cena: 14,42 %

Termin realizacji: 0,00 %

Łącznie: 14,42 %

 

4.        Delta Optical G. Matosek, H. Matosek Spółka Jawna, Nowe Osiny, ul. Piękna 1,

05-300 Mińsk Mazowiecki

Cena: 70,00 %

Termin realizacji: 0,00 %

Łącznie: 70,00 %

 

Najkorzystniejszą ofertę dotyczącą projektu pt. „Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00na mikroskop metalograficzny i akcesoria przedstawiła firmaDelta Optical G. Matosek, H. Matosek Spółka Jawna.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

BoĹźena Krawiec

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-06

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

pHmetr

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu

przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 ŁódĹş

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w 14.03.2018 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.  

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Parametry mierzone:

pH

Zakres

-2.000 - 20.000 pH

Rozdzielczość

0.1/0.01/0.001 pH

Dokładność

±0.002 pH

Maksymalna ilość punktów kalibracji

6

 

Temperatura

Zakres

0.0 do 100.0 ºC

Rozdzielczość

0.1 ºC

Dokładność

± 0.3 ºC

 

Inne

Komunikacja z PC

USB lub RS232

Pamięć wewnętrzna

500 pomiarów

Złącze elektrody

BNC

 

Elektroda pH

Zakres

0 - 14

Czułość

57 do 59 mV/ pH przy 25 ºC

Temperatura pracy

0 do 60 ºC

Odniesienie

Ag/AgCl

Typ złącza

BNC

Przewód w zestawie

Tak

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKĹťE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający
  i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani BoĹźena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta musi:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 14.03.2018 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, Ĺźe sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego uĹźytkowania.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę naleĹźy złoĹźyć w terminie do dnia 14.03.2018 roku do godziny 12:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 ŁódĹş, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta naleĹźy oznaczyć następująco:

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22 92-518 ŁódĹş

 

OFERTA NA:

pHmetr

 

 

Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złoĹźenia ofert przez więcej niĹź jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny waĹźnych ofert na podstawie poniĹźszych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

 

C - cena

C min- cena najniĹźsza

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji zamówienia

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 30 %

20 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 20 %

25 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyĹźej = 0%

 

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złoĹźyli waĹźne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona takĹźe w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający potwierdzi zamówienie u Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od przyjęcia zamówienia, zostanie zaproponowane przyjęcie zamówienia kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złoĹźonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłuĹźony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość wycofania zapytania ofertowego w kaĹźdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
  a takĹźe na stronie internetowej firmy.

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-05

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

PRECYZYJNE ZAWORY IGŁOWE

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu

przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

I.     ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

 i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 ŁódĹş

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.    Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

2.    Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. JeĹźeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaĹźy waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w 13.03.2018 roku.

3.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.    Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

5.    Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

III.             OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

·        MoĹźliwość ustawiania i odczytu ustawień zaworu na podziałce;

·        Podziałka: zakres 0 – 999;

·        Ilość obrotów pokrętła: 10;

·        Medium: woda;

·        RóĹźnica ciśnień: 0,3 Mpa;

·        Max. przepływ : 1L/min;

·        Podłączenia:  RC1/4 (Standard)

 

IV.             INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB

DOKUMENTÓW, A TAKĹťE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

1.    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający
i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

3.    Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, kaĹźda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

     Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani BoĹźena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

V.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta musi:

1.    Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

2.    Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

3.    Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaĹźy waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 13.03.2018 r.).

4.    Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

5.    Zostać podpisana przez osobę lub osoby upowaĹźnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

6.    Zawierać oświadczenie Oferenta, Ĺźe sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego uĹźytkowania. 

VI.             MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.    Ofertę naleĹźy złoĹźyć w terminie do dnia 13.03.2018 roku do godziny 16:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 ŁódĹş, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

2.    Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta naleĹźy oznaczyć następująco:

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22 92-518 ŁódĹş  

 

OFERTA NA:

PRCYZYJNE ZAWORY IGŁOWE

 

 Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

3.    Oferty złoĹźone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent moĹźe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

5.    W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

VII.           KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złoĹźenia ofert przez więcej niĹź jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny waĹźnych ofert na podstawie poniĹźszych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

                         

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

 

C - cena

C min- cena najniĹźsza

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji zamówienia


     

              WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 30 %

20 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 20 %

25 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyĹźej = 0%

 

 

VIII.       INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złoĹźyli waĹźne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona takĹźe w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

2.    Zamawiający potwierdzi zamówienie u Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

3.    Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od przyjęcia zamówienia, zostanie zaproponowane przyjęcie zamówienia kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złoĹźonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

4.    W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

5.    Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłuĹźony termin składania ofert.

6.    Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość wycofania zapytania ofertowego w kaĹźdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
a takĹźe na stronie internetowej firmy.

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-05

Amii Sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu z dniem 05.03.2018 r. zmiany w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia dla zapytania ofertowego z dnia 01.03.2018 r. na rotametry regulowane.

Zmianie ulega parametr w następujący sposób:

Specyfikacja przed zmianą:

 

Parametry rotametrów regulowanych

Ilość sztuk

- materiał wykonania pływaka: stal nierdzewna

- zakres pomiaru 0,1 – 1 L/h

- długość rurki pomiarowej 100-150 mm

- róĹźnica ciśnień (Δp) min. 10 bar

- materiał ramy: stal nierdzewna

 

 

2 sztuki

 

 

- materiał wykonania pływaka: stal nierdzewna

- zakres pomiaru 1 – 10 L/h

- długość rurki pomiarowej 100-150 mm

- róĹźnica ciśnień min. 40 bar

- materiał ramy: stal nierdzewna

 

 

2 sztuki

 

 

Specyfikacja po zmianie:

Parametry rotametrów regulowanych

Ilość sztuk

- materiał wykonania pływaka: stal nierdzewna

- zakres pomiaru 0,4 – 4 L/h

- długość rurki pomiarowej 100-150 mm

- róĹźnica ciśnień (Δp) min. 10 bar

- materiał ramy: stal nierdzewna

 

 

2 sztuki

 

 

- materiał wykonania pływaka: stal nierdzewna

- zakres pomiaru 4 – 40 L/h

- długość rurki pomiarowej 100-150 mm

- róĹźnica ciśnień min. 40 bar

- materiał ramy: stal nierdzewna

 

 

2 sztuki

 

 


Pozostałe parametry urządzenia pozostają bez zmian. Jednocześnie informujemy, iĹź w związku w wprowadzeniem zmiany do opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wydłuĹźa termin składania ofert do dnia 13.03.2018 r. do godz. 16.00.

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-01

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ROTAMETRY REGULOWANE

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu

przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

I.     ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

 i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 ŁódĹş

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.    Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

2.    Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. JeĹźeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaĹźy waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w 09.03.2018 roku.

3.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.    Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

5.    Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

III.             OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 Ogólna charakterystyka:

Parametry rotametrów regulowanych

Ilość sztuk

- materiał wykonania pływaka: stal nierdzewna

- zakres pomiaru 0,1 – 1 L/h

- długość rurki pomiarowej 100-150 mm

- róĹźnica ciśnień (Δp) min. 10 bar

- materiał ramy: stal nierdzewna

 

 

2 sztuki

 

 

- materiał wykonania pływaka: stal nierdzewna

- zakres pomiaru 1 – 10 L/h

- długość rurki pomiarowej 100-150 mm

- róĹźnica ciśnień min. 40 bar

- materiał ramy: stal nierdzewna

 

 

2 sztuki

 

 

 

IV.             INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB

DOKUMENTÓW, A TAKĹťE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

1.    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający
i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

3.    Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, kaĹźda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

     Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani BoĹźena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 

V.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta musi:

1.    Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

2.    Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

3.    Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaĹźy waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 09.03.2018 r.).

4.    Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

5.    Zostać podpisana przez osobę lub osoby upowaĹźnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

6.    Zawierać oświadczenie Oferenta, Ĺźe sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego uĹźytkowania.

 

VI.             MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.    Ofertę naleĹźy złoĹźyć w terminie do dnia 09.03.2018 roku do godziny 10:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 ŁódĹş, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

2.    Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta naleĹźy oznaczyć następująco:

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22 92-518 ŁódĹş  

 

OFERTA NA:

ROTAMETRY REGULOWANE

 

 Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

3.    Oferty złoĹźone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent moĹźe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

5.    W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 

VII.           KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złoĹźenia ofert przez więcej niĹź jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny waĹźnych ofert na podstawie poniĹźszych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

                         

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

 

C - cena

C min- cena najniĹźsza

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji zamówienia


     

              WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 30 %

20 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 20 %

25 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyĹźej = 0%

 

 

 

VIII.       INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złoĹźyli waĹźne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona takĹźe w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

2.    Zamawiający potwierdzi zamówienie u Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

3.    Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od przyjęcia zamówienia, zostanie zaproponowane przyjęcie zamówienia kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złoĹźonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

4.    W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

5.    Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłuĹźony termin składania ofert.

6.    Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość wycofania zapytania ofertowego w kaĹźdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
a takĹźe na stronie internetowej firmy.

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-01

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

KONDUKTOMETR Z SONDĄ KONDUKTOMETRYCZNĄ

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu

przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

I.     ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

 i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 ŁódĹş

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.    Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

2.    Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. JeĹźeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaĹźy waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w 09.03.2018 roku.

3.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.    Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

5.    Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

III.             OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

KONDUKTOMETR Z SONDĄ KONDUKTOMETRYCZNĄ

 

Parametry mierzone:

Przewodność:0 μS/cm … 1000 mS/cm ±0,5 % mierzonej wartości

Opór właściwy:0,00 … 20 MΩcm 0,00 … 20 MΩcm

TDS:1 … 1999 mg/l, 0 … 199,9 g/l

Temperatura:-5,0 … 105,0 °C ±0,1 °C

Stała K:ustalona 0,01 cm-1, kalibracja 0,450 … 0,500 cm-1, 0,800 … 0,880 cm-1,

regulowana 0,09 … 0,110 cm-1, 0,250 … 25,0 cm-1

Kalibracja:1-punktowa

Temperatura odniesienia:20 °C/25 °C

Kompensacja temperatury:nieliniowa, liniowa 0,000 … 10,000 %, wyłączona

Interfejs USB do wymiany danych, pliki w formacie .csv

 

W zestawie sonda konduktometryczna:

Zakres pomiarowy:0.001 μS/cm ... 200 μS/cm

Maksymalne ciśnienie pracy: 2 bar

Stała K: 0.100 cm-1 ±2 %

 

IV.             INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB

DOKUMENTÓW, A TAKĹťE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

1.    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający
i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

3.    Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, kaĹźda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

     Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani BoĹźena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 

V.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta musi:

1.    Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

2.    Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

3.    Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaĹźy waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 09.03.2018 r.).

4.    Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

5.    Zostać podpisana przez osobę lub osoby upowaĹźnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

6.    Zawierać oświadczenie Oferenta, Ĺźe sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego uĹźytkowania.

 

VI.             MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.    Ofertę naleĹźy złoĹźyć w terminie do dnia 09.03.2018 roku do godziny 10:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 ŁódĹş, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

2.    Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta naleĹźy oznaczyć następująco:

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22 92-518 ŁódĹş  

 

OFERTA NA:

KONDUKTOMETR Z SONDĄ KONDUKTOMETRYCZNĄ

 

 Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

3.    Oferty złoĹźone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent moĹźe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

5.    W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 

VII.           KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złoĹźenia ofert przez więcej niĹź jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny waĹźnych ofert na podstawie poniĹźszych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

                         

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

 

C - cena

C min- cena najniĹźsza

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji zamówienia


     

              WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 30 %

20 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 20 %

25 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyĹźej = 0%

 

 

 

VIII.       INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złoĹźyli waĹźne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona takĹźe w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

2.    Zamawiający potwierdzi zamówienie u Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

3.    Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od przyjęcia zamówienia, zostanie zaproponowane przyjęcie zamówienia kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złoĹźonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

4.    W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

5.    Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłuĹźony termin składania ofert.

6.    Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość wycofania zapytania ofertowego w kaĹźdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
a takĹźe na stronie internetowej firmy.

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2018-03-01

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

 

MIKROSKOP METALOGRAFICZNY I AKCESORIA

 

 

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu

przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 ŁódĹş

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w 09.03.2018 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

    
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ogólna charakterystyka:

 

Mikroskop/akcesoria

Parametry

Ilość sztuk

Odwrócony mikroskop metalograficzny

 

Mikroskop odwrócony

Głowica: trinokularowa (Trzy tory optyczne)

Powiększenie min x40

Powiększenie maks. x400

Ĺšródło światła: halogen

Regulacja dioptri: +/- 5D w lewym tubusie

Rewolwer pięcioobiektywowy

Możliwość podłączenia kamery mikroskopowej

 

 

 

1 sztuka

 

 

 

 

Cyfrowa kamera mikroskopowa

 

 

Jest kompatybilna z mikroskopem

Sensor: CMOS

Typ sensora: kolor

Rozdzielczość sensora: 5 MP

Łącznik optyczny do tubusów 23,2 mm

adaptery 30 mm i 30,5 mm

kabel zasilający USB

 

 

 

1 sztuka

 

 

 

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKĹťE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający
  i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

 

Pani BoĹźena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta musi:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 09.03.2018 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, Ĺźe sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego uĹźytkowania.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę naleĹźy złoĹźyć w terminie do dnia 09.03.2018 roku do godziny 10:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 ŁódĹş, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta naleĹźy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22 92-518 ŁódĹş

 

OFERTA NA:

MIKROSKOP METALOGRAFICZNY I AKCESORIA

Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert. 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złoĹźenia ofert przez więcej niĹź jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny waĹźnych ofert na podstawie poniĹźszych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

 

C - cena

C min- cena najniĹźsza

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji zamówienia

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 30 %

20 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 20 %

25 dni kalendarzowych od złoĹźenia zamówienia = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyĹźej = 0%

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złoĹźyli waĹźne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona takĹźe w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający potwierdzi zamówienie u Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od przyjęcia zamówienia, zostanie zaproponowane przyjęcie zamówienia kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złoĹźonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłuĹźony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość wycofania zapytania ofertowego w kaĹźdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
  a takĹźe na stronie internetowej firmy.

 

 

"Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-10-13

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM AUTA I UBEZPIECZENIE EKSPONATÓW PODCZAS TRANSPORTU

 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

 

 

I.                   ZAMAWIAJĄCY:

 

 

Siedziba główna firmy

 i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 ŁódĹş

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 

 

 

 

II.                POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1.      Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. JeĹźeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaĹźy waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu  23.10.2017 roku.

 

2.      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

3.      Oferty muszą posiadać termin waĹźności.

 

4.      Filmy promujące produkty firmowe będą wykorzystywane w ramach projektu pn: „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych, dofinansowanego z Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 

 

 

III.             OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Wynajem samochodu osobowego:

 

- samochód o moĹźliwości załadunku towaru do 1,2 T;

 

- minimalna długość załadunku: 4 metry;

 

- maksymalna masa całkowita samochodu do 3,5 T;

 

- czas wynajmu auta: 27.10.2017 r. – 06.10.2017 r.

 

 

 

IV.      I   INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKĹťE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

1.      Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

2.      Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Oferenci przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej.

 

3.      Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

 

Pani BoĹźena Krawiec

 

Amii Sp. z o.o.

 

ul. Techniczna 22

 

92-518 ŁódĹş

 

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

 

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 

 

 

 

V.                 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

Oferta powinna:

 

1.      Zostać przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej (adres email: dotacje@amii.pl).

 

2.      Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON) Oferenta.

 

3.      Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT,

 

w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 23.10.2017 r.).

 

4.      Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 

5.      Zostać podpisana przez osobę lub osoby upowaĹźnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
i firmowymi.

 

6.      Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

7.      Wybór oferty przez Zamawiającego będzie dokonywany odrębnie w stosunku do kaĹźdej części.

 

8.      KaĹźdy Wykonawca moĹźe złoĹźyć wyłącznie jedną ofertę. ZłoĹźenie przez Wykonawcę więcej niĹź jednej oferty spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złoĹźonych przez niego ofert.

 

9.      Oferty naleĹźy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1). W treści oferty naleĹźy podać wszystkie parametry techniczne dostarczonego rozwiązania.

 

10.  Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym.

 

11.  Ofertę oraz wszystkie załączniki naleĹźy przygotować w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby  dokumenty złoĹźone w językach innych niĹź wymienione w pkt.8 zostały przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to zostało złoĹźone wraz z ofertą.

 

VI.             MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1.      Ofertę naleĹźy złoĹźyć w terminie do dnia 23.10.2017roku do godziny 10:00
w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 ŁódĹş, w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej na adres email: dotacje@amii.pl.

 

2.      Za datę złoĹźenia oferty uznaje się datę jej wpływu do miejsca składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

 

3.      Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta naleĹźy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.

 

Sz. P. BoĹźena Krawiec
ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

 

 

 

WYNAJEM AUTA I UBEZPIECZENIE EKSPONATÓW

 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

 

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

4.      Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe oznakowanie koperty.

 

5.      Oferent moĹźe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 

6.      W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 

VII.          KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

 

 

 

W przypadku złoĹźenia ofert przez więcej niĹź jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny waĹźnych ofert na podstawie poniĹźszych kryteriów oceny ofert:

 

 

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

                         

WAGA KRYTERIUM NR 1:

80 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniĹźsza

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Wartość ubezpieczenia eksponatów podczas transportu
 

 

                                WAGA KRYTERIUM NR 2:

20 %

PowyĹźej 100 tys. euro = 20 %

Od 50 tys. euro do 100 tys. euro = 10%

Od 20 tys. do 50 tys. euro = 0%

PoniĹźej 20 tys. euro = oferta zostanie odrzucona

 

 

 

 

 

VIII.       INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

1.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złoĹźyli waĹźne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona takĹźe w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23
w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 

2.      Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 

3.      Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złoĹźonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 

4.      W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 

5.      Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłuĹźony termin składania ofert.

 

6.      Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość wycofania zapytania ofertowego w kaĹźdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy.

 

 

 

IX.  WYKLUCZENIE

 

1.      Oferent nie moĹźe być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upowaĹźnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

a.       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 

b.      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 

c.       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 

d.      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budĹźetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-10-04

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT NA FILMY PROMUJĄCE FIRMĘ

 

 

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na filmy promujące firmę które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 19 września 2017 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy: www.amii.pl oraz na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ , informujemy, Ĺźe w dniu 04 paĹşdziernika 2017 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta spośród wszystkich nadesłanych do nas ofert.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

Łącznie napłynęło 5 ofert od firm. Dwie z nich zostały odrzucone z powodu niespełnienia warunków zapytania ofertowego.

 

 1. Paweł Chmielewski "Chmielu 3.0" – Produkcja MontaĹź i Dystrybucja Filmów Video w Internecie;

Osiedle Urocze 8/32 31-953 Kraków, NIP: 9452207477;

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

 1. Agencja filmowo-reklamowa Aimart Lech Wilczaszek;

ul. Boh. Kragujewca 6/35, 85-863 Bydgoszcz, NIP: 953-228-82-42;

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

 1. Konsorcjum Bad Elephant;

ul. Sielska 17b, 60-129 Poznań

Cena: 28 900,00 pln netto;

Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od podpisanej umowy.

 1. MEGGOT JAN MARCINKOWSKI;

ul. Niegolewskich 7/5, 60-234 Poznań, NIP: 7811805043;

Cena: 47 400,00 zł netto;

Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od podpisanej umowy.

 1. KONSORCJUM GOODEYE;

ul. Bat. Chłopskich 14/109, 94-058 ŁódĹş;

Cena: 28 455,28 zł netto;

Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od podpisanej umowy.

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

Cena: 70 %

C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniĹźsza; C b – cena badana;

Termin realizacji: 30 %

do 2 tygodni od podpisania umowy = 30 %

do 3 tygodni od podpisania umowy = 15 %

do 4 tygodni od podpisania umowy = 0 %

powyĹźej 4 tygodni = oferta zostanie odrzucona

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

 1. Paweł Chmielewski "Chmielu 3.0" – Produkcja MontaĹź i Dystrybucja Filmów Video w Internecie;

Osiedle Urocze 8/32 31-953 Kraków, NIP: 9452207477;

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

 1. Agencja filmowo-reklamowa Aimart Lech Wilczaszek;

ul. Boh. Kragujewca 6/35, 85-863 Bydgoszcz, NIP: 953-228-82-42;

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

 1. Konsorcjum Bad Elephant;

ul. Sielska 17b, 60-129 Poznań

Cena: 68,92 %,

Termin realizacji: 30,00%,

Łącznie: 98,92 %.

 1. MEGGOT JAN MARCINKOWSKI;

ul. Niegolewskich 7/5, 60-234 Poznań, NIP: 7811805043;

Cena: 42,02 %,

Termin realizacji: 30,00 %

Łącznie: 72,02 %.

 1. KONSORCJUM GOODEYE;

ul. Bat. Chłopskich 14/109, 94-058 ŁódĹş;

Cena: 70%,

Termin realizacji: 30%,

Łącznie: 100,00 %.

 

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta Konsorcjum GOODEYE. Z firmą zostanie podpisana umowa na filmy promujące firmę, która dotyczy projektu pn.: Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznychdofinansowanego w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRDUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

 

Z powaĹźaniem,

 

Krawiec BoĹźena

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budĹźetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-09-26

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – NA USŁUGĘ POŚREDNICTWA WIZOWEGO DO AZERBEJDĹťANU

 

 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 ŁódĹş

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 04.10.2017 roku.

 2. Tryb zamówienia: Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Oferty muszą posiadać termin ważności.

 5. Filmy promujące produkty firmowe będą wykorzystywane w ramach projektu pn: „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych, dofinansowanego z Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 1. KOD CPV:

79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Usługa związana z pośrednictwem wizowym obejmująca:

 • Pełen zakres informacji dotyczących przepisów wizowych w kraju docelowej podróĹźy (AzerbejdĹźan) oraz kraju tranzytu;

 • Informacje dotyczące wymaganych dokumentów w placówkach konsularnych;

 • Pośrednictwo we wnoszeniu opłat wizowych zarówno w PLN jak i innych wymaganych walutach obcych;

 • Składanie wniosków wizowych w ambasadach  i odbiór owizowanych paszportów.

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKĹťE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Oferenci przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani BoĹźena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta powinna:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej (adres email: dotacje@amii.pl).

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT,

w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 04.10.2017 r.).

 

 1. Odpowiadać treści opisu przedmiotu zamówienia.

 2. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi.

 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 4. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych przez niego ofert.

 5. Oferty należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1). W treści oferty należy podać wszystkie parametry techniczne dostarczonego rozwiązania.

 6. Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym.

 7. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy przygotować w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby dokumenty złożone w językach innych niż wymienione w pkt.8 zostały przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to zostało złożone wraz z ofertą.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.10.2017roku do godziny 09:00
  w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 ŁódĹş, w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej na adres email: dotacje@amii.pl.

 2. Za datę złoĹźenia oferty uznaje się datę jej wpływu do miejsca składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

 3. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta naleĹźy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.

Sz. P. BoĹźena Krawiec
ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

 

USŁUGĘ POŚREDNICTWA WIZOWEGO DO AZERBEJDŻANU

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe oznakowanie koperty.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

 

W przypadku złoĹźenia ofert przez więcej niĹź jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny waĹźnych ofert na podstawie poniĹźszych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniĹźsza

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2: 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 1 tygodni od podpisania umowy = 30 %

do 2 tygodni od podpisania umowy = 15 %

do 3 tygodni od podpisania umowy = 0 %

powyĹźej 3 tygodni = oferta zostanie odrzucona

*1 tydzień tj. 7 dni

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złoĹźyli waĹźne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona takĹźe w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23
  w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy
  www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złoĹźonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłuĹźony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość wycofania zapytania ofertowego w kaĹźdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy.

 

IX WYKLUCZENIE

 1. Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upowaĹźnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Załącznik nr 1

 

 

 

 

Formularz oferty

 

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego

 

 

Amii Sp. z o.o.

 

ul. Grabińska 23

 

92-780 ŁódĹş

 

 

 1. Nazwa i adres Wykonawcy

 

 

Nazwa:

 

Adres:

 

Telefon:

 

Fax:

 

Adres e-mail do kontaktów:

 

 

 1. Przedmiot oferty

 

 

Przedmiotem oferty jest usługa pośrednictwa wizowego do Azerbejdżanu.

 

 1. Cena

 

 

Cena netto łączna : ……………………. zł (słownie: …………. zł)

 

Podatek VAT ……………………. zł (słownie: …………. zł)

 

Cena brutto łączna: ……………………. zł (słownie: …………. zł)

 

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

 

 

Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie ……….. dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy na dostawę

 

 

 1. Termin ważności oferty

 

 

Termin waĹźności oferty wynosi: …………………………….

 

 

 1. Warunki płatności

 

 

Zgodnie z zapisami specyfikacji oraz umowy.

 

 

 1. Oświadczenia Wykonawcy

 

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

 

 1. Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty.

 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia, w drodze niniejszego zapytania ofertowego i akceptujemy bez zastrzeĹźeń zapisy uwidocznione w tych dokumentach.

 3. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu tj. posiadamy kompetencje, posiadamy niezbędne zdolności techniczne oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej
  i finansowej pozwalającej nam na realizację zamówienia

 4. Nie jesteśmy powiązaniu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upowaĹźnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Załączniki do oferty

 

 

 1. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy (pełnomocnictwo naleĹźy dołączyć w sytuacji, gdy oferta jest podpisana przez osobę nieujawnioną w dokumencie rejestrowym przedsiębiorstwa moĹźliwym do pobrania przez Zamawiającego z ogólnodostępnych baz danych)

 2. Specyfikacja techniczna oferowanego rozwiązania – jeśli dotyczy.

 

 

 1. Data sporządzenia oferty i podpisy osób upowaĹźnionych do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę

 

 

 

 

Miejscowość: ………………… Data sporządzenia oferty: …………. …………

 

 

 

Podpisy i pieczęcie

 

 

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budĹźetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-09-25

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT NA PANEL PROMOCYJNY MARKI POLSKIEJ GOSPODARKI (MPG)

 

 

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na panel promocyjny Marki Polskiej Gospodarki (MPG), które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 14 września 2017 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy: www.amii.pl oraz na stronie: http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420, informujemy, Ĺźe w dniu 25 września 2017 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta spośród wszystkich nadesłanych do nas ofert.

 

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

 

Łącznie napłynęły 3 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym.

 1. Madabox Marcelina Jaskólska-Wolny;

ul. Skalskiego 5/67, 03-982 Warszawa, NIP: 113-260-48-53;

Cena: 3 950,00 pln netto;

Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od podpisanej umowy.

 

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LAWA Adam Laurentowicz;

ul. Łódzka 152, 87-100 Toruń NIP: 879-008-42-82;

Cena: 14 440,00 pln netto;

Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od podpisanej umowy.

 

 1. ALKAZAR Joanna Dzieduszyńska;

ul. Sowińskiego 32/5, 91-485 ŁódĹş, NIP: 726-149-04-90;

Cena: 2 400,00 pln netto;

Termin realizacji: 7 dni roboczych od podpisanej umowy.

 

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

Cena: 70 %

C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniĹźsza; C b – cena badana;

Termin realizacji: 30 %

do 1 tygodnia od podpisania umowy = 30 %

do 2 tygodni od podpisania umowy = 15 %

do 3 tygodni od podpisania umowy = 0 %

powyĹźej 3 tygodni = oferta zostanie odrzucona

 

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

 

 1. Madabox Marcelina Jaskólska-Wolny;

ul. Skalskiego 5/67, 03-982 Warszawa, NIP: 113-260-48-53;

Cena: 42,53 %

Termin realizacji: 15,00%

Łącznie: 57,53 %

 

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LAWA Adam Laurentowicz;

ul. Łódzka 152, 87-100 Toruń, NIP: 879-008-42-82;

Cena: 37,84 %

Termin realizacji: 15,00 %

Łącznie: 52,84 %

 

 1. ALKAZAR Joanna Dzieduszyńska;

ul. Sowińskiego 32/5, 91-485 ŁódĹş, NIP: 726-149-04-90;

Cena: 70,00 %

Termin realizacji: 30,00 %

Łącznie: 100,00 %

 

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy ALKAZAR Joanna Dzieduszyńska. Z firmą została podpisana umowa na panel promocyjny Marki Polskiej Gospodarki (MPG), która dotyczy projektu pn.: Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznychdofinansowanego w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRDUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

 

Z powaĹźaniem,

 

Krawiec BoĹźena

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budĹźetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-09-22

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT NA ORGANIZACJĘ STOISKA WYSTAWOWEGO NA TARGACH BAKUBUILD 2017 – WORLDBUILD BAKU

 

 

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na organizację stoiska wystawowego na targach BakuBuild 2017 – WordBuild Baku, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 13 września 2017 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy: www.amii.pl oraz na stronie: https://lsi1420.parp.gov.pl/zapytaniaOfertowe , informujemy, Ĺźe w dniu 22 września 2017 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta spośród wszystkich nadesłanych do nas ofert.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

Łącznie napłynęły 2 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym.

 

 1. ALKAZAR Joanna Dzieduszyńska;

ul. Sowińskiego 32/5, 91-485 ŁódĹş, NIP: 726-149-04-90;

Cena: 15 900 pln netto;

Termin realizacji: 14 dni roboczych od podpisanej umowy.

 

 1. ITE Poland Sp. z o.o.;

ul. Niegolewskich 22/1, PL 60-231 Poznań; NIP: 77932346892

Cena: 23 820,00 pln netto;

Termin realizacji: 4 dni kalendarzowe od podpisanej umowy.

 

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

Cena: 70 %

C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniĹźsza; C b – cena badana;

Termin realizacji: 30 %

do 2 tygodni od podpisania umowy = 30 %

do 3 tygodni od podpisania umowy = 15 %

do 4 tygodni od podpisania umowy = 0 %

powyĹźej 4 tygodni = oferta zostanie odrzucona

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

 

 1. ALKAZAR Joanna Dzieduszyńska,

ul. Sowińskiego 32/5, 91-485 ŁódĹş;

Cena: 70,00 %

Termin realizacji: 30,00 %

Łącznie: 100,00 %.

 

 1. ITE Poland Sp. z o.o.;

ul. Niegolewskich 22/1, PL 60-231 Poznań;

Cena: 46,73%

Termin realizacji: 30,00 %

Łącznie: 76,73 %

 

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy ALKAZAR Joanna Dzieduszyńska. Z firmą została podpisana umowa na organizację stoiska wystawowego na targach BakuBuild 2017 – WordBuild Baku, która dotyczy projektu pn.: Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznychdofinansowanego w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRDUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

 

Z powaĹźaniem,

 

Krawiec BoĹźena

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budĹźetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-09-19

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA FILMY PROMUJĄCE FIRMĘ

 

 Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 ŁódĹş

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 28.09.2017 roku.

 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 3. Oferty muszą posiadać termin ważności.

 4. Filmy promujące produkty firmowe będą wykorzystywane w ramach projektu pn: „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych, dofinansowanego z Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia:

Filmy promujące produkty firmowe – 2 sztuki

Podstawowe załoĹźenia do obu filmów promujących produkty firmowe:

 • dwa filmy reklamowe marki firmy z aktorami;

 • lektor w wersji co najmniej 2 językach obcych ( angielskim i rosyjskim);

 • scenariusz do akceptacji Zamawiającego;

 • podkład muzyczny;

 • animacje komputerowe;

 • format pliku Full HD: proporcje obrazu 16:9;

 • format audio: kodek audio: AAC, częstotliwość próbkowania audio: 48 kHZ;

 • szczegółowe wymagania techniczne dostępne są dla zainteresowanych
  u Opisie Zamówienia i u Zamawiającego.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKĹťE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Oferenci przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej: osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje złożone w innej formie będą odrzucone.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani BoĹźena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta powinna:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej: osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT,

w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 28.09.2017 r.).

 1. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 2. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi.

 3. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych. Oferent moĹźe złoĹźyć ofertę zarówno na jeden lub na dwa filmy promujące firmę.

 4. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych przez niego ofert.

 5. Oferty należy sporządzić na załączonym formularzu. W treści oferty należy podać wszystkie parametry techniczne dostarczonego rozwiązania zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji.

 6. Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym.

 7. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy przygotować w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby dokumenty złożone w językach innych niż wymienione w pkt.8 zostały przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to zostało złożone wraz z ofertą.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.09.2017roku do godziny 14:00
  w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 ŁódĹş, w formie pisemnej: osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera. Oferty złoĹźone w inny sposób, w tym drogą elektroniczną zostaną odrzucone.

 2. Za datę złoĹźenia oferty uznaje się datę jej wpływu do miejsca składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

 3. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta naleĹźy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.

Sz. P. BoĹźena Krawiec
ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

 

OFERTA NA FILMY PROMUJĄCE FIRMĘ

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Nie otwierać do dnia 28.09.2017 do godz. 15:00.

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe oznakowanie koperty.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2017 o godz. 15:00 w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 ŁódĹş. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złoĹźenia ofert przez więcej niĹź jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny waĹźnych ofert na podstawie poniĹźszych kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniĹźsza

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 2 tygodni od podpisania umowy = 30 %

do 3 tygodni od podpisania umowy = 15 %

do 4 tygodni od podpisania umowy = 0 %

powyĹźej 4 tygodni = oferta zostanie odrzucona

*1 tydzień tj. 7 dni

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złoĹźyli waĹźne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona takĹźe w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23
  w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy
  www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złoĹźonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłuĹźony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość wycofania zapytania ofertowego w kaĹźdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy.

IX WARUNKI ZMIANY UMOWY

 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.

 2. Dopuszczalne są zmiany umowy wynikające w szczególności z:
  a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  b. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  c. zmiany umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie moĹźna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
  d. zmiany umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyĹźszej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania;
  e. zmiany umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóĹşnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
  f. zmiany terminu płatności faktury.

 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem niewaĹźności.

X WYKLUCZENIE

 1. Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upowaĹźnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budĹźetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-09-14

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE NA TARGACH BAKUBUILD 2017 – WORLDBUILD BAKU

 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 ŁódĹş

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 22.09.2017 roku.

 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 3. Oferty muszą posiadać termin ważności.

 4. Filmy promujące produkty firmowe będą wykorzystywane w ramach projektu pn: „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych, dofinansowanego z Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Materiały promocyjne firmy i marki firmy:

 • Długopisy metalowe z grawerem:

kolor wkładu: niebieski;

grawer jednostronny;

ilość: 100 sztuk.

 • Kubki z logo firmy:

druk jednostronny;

kolor: Ĺźółty;

pojemność: około 300 – 350 ml;

ilość: 50 sztuk.

 • Kubki z logo firmy:

druk jednostronny;

kolor: niebieski lub amarantowy lub biały;

 

pojemność: około 300 – 350 ml;

 

ilość: 50 sztuk.

 • Ręcznik reklamowy z logo firmy:

kolor: Ĺźółty;

rozmiar: 70 cm x 140 cm

tłoczone logo firmy;

gramatura: 500 -550 g;

ilość: 200 sztuk.

 • Mydło z logo firmy:

kolor: przezroczysty;

opakowanie: woreczek z raffią;

zatopione logo w środku;

waga: około 50 g;

ilość: 100 sztuk.

 • Koszulki polo z logo firmy:

kolor: Ĺźółty;

materiał: pique 210 g/m2;

personalizacja kołnierzyków i mankietów;

haft logo na piersi i rękawie;

nadruk napisów na plecach;

dodatkowa plisa zakrywająca guziki;

pakowane w indywidualne woreczki;

ilość: 50 sztuk.

 1. Ulotki i katalogi:

 • Ulotki reklamowe:

rozmiar: A5;

liczba stron: 1 (jedna strona);

gramatura: 135 gsm, kreda błysk;

brak moĹźliwości korzystania z otwartych plików Ĺşródłowych, do dyspozycji PDF;

wprowadzenie zmian graficznych w ulotkach;

wydruk w pełnym kolorze na jednej stronie;

technika druku: metoda cyfrowa;

16 róĹźnych wzorów po 100 ulotek;

łączna ilość ulotek: 1600 sztuk.

 • Ulotki reklamowe:

rozmiar: A5;

wydruk dwustronny;

gramatura: 135 gsm, kreda błysk;

brak moĹźliwości korzystania z otwartych plików Ĺşródłowych, do dyspozycji PDF;

wprowadzenie zmian graficznych w ulotkach;

wydruk w pełnym kolorze obustronnie;

technika druku: metoda cyfrowa;

6 róĹźnych wzorów po 100 ulotek;

łączna ilość ulotek: 600 sztuk.

 • Katalogi firmowe:

rozmiar: A4;

okładka: 350 gsm, kreda mat + folia mat;

strony wewnątrz: 170 gsm, kreda mat;

wydruk w pełnym kolorze obustronnie;

oprawa: zszyta na grzbiecie zszywkami;

brak moĹźliwości korzystania z otwartych plików Ĺşródłowych, do dyspozycji PDF;

wprowadzenie zmian graficznych w katalogu;

technika druku: metoda cyfrowa;

liczba stron: około 70;

ilość: 80 sztuk.

 • Katalogi firmowe:

rozmiar: A5;

gramatura: 130 gsm, kreda błysk;

wydruk w pełnym kolorze obustronnie;

oprawa: zszyta na grzbiecie zszywkami;

brak moĹźliwości korzystania z otwartych plików Ĺşródłowych, do dyspozycji PDF;

wprowadzenie zmian graficznych w katalogu;

technika druku: metoda cyfrowa;

liczba stron: około 44;

ilość: 100 sztuk.

Przedmiot zamówienia musi posiadać logotypy unijne.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKĹťE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Oferenci przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani BoĹźena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta powinna:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej (adres email: dotacje@amii.pl).

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT,

w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 22.09.2017 r.).

 1. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 2. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi.

 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części.

 4. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych.

 5. Wybór oferty przez Zamawiającego będzie dokonywany odrębnie w stosunku do kaĹźdej części.

 6. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych przez niego ofert.

 7. Oferty należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1). W treści oferty należy podać wszystkie parametry techniczne dostarczonego rozwiązania.

 8. Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym.

 9. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy przygotować w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby dokumenty złożone w językach innych niż wymienione w pkt.8 zostały przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to zostało złożone wraz z ofertą.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.09.2017roku do godziny 14:00
  w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 ŁódĹş, w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej na adres email: dotacje@amii.pl.

 2. Za datę złoĹźenia oferty uznaje się datę jej wpływu do miejsca składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

 3. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta naleĹźy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.

Sz. P. BoĹźena Krawiec
ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

 

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE NA TARGACH BAKUBUILD 2017 – WORLDBUILD BAKU NA TARGACH BAKUBUILD 2017 – WORLDBUILD BAKU

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe oznakowanie koperty.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złoĹźenia ofert przez więcej niĹź jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny waĹźnych ofert na podstawie poniĹźszych kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniĹźsza

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2: 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 1 tygodnia od podpisania umowy = 30 %

do 2 tygodni od podpisania umowy = 15 %

do 3 tygodni od podpisania umowy = 0 %

powyĹźej 3 tygodni = oferta zostanie odrzucona

*1 tydzień tj. 7 dni

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złoĹźyli waĹźne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona takĹźe w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23
  w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy
  www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złoĹźonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłuĹźony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość wycofania zapytania ofertowego w kaĹźdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a takĹźe na stronie internetowej firmy.

IX WYKLUCZENIE

 1. Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upowaĹźnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Załącznik nr 1

 

Formularz oferty

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Amii Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 ŁódĹş

 1. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa:

Adres:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail do kontaktów:

 1. Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty są działania informacyjno-promocyjne na targach BakuBuild 2017 – WorldBuild Baku.

Przedmiot oferty

Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto

Długopisy metalowe z grawerem

 

 

 

Kubki z logo firmy

 

 

 

Kubki z logo firmy

 

 

 

Ręcznik reklamowy z logo firmy

 

 

 

Mydło z logo firmy

 

 

 

Koszulki polo z logo firmy

 

 

 

Ulotki reklamowe

 

 

 

Ulotki reklamowe

 

 

 

Katalogi firmowe

 

 

 

Katalogi firmowe

 

 

 

 

 1. Cena

Cena netto łączna : ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Podatek VAT ……………………. zł (słownie: …………. zł)

Cena brutto łączna: ……………………. zł (słownie: …………. zł)

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie ……….. dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy na dostawę

 1. Warunki płatności

Zgodnie z zapisami specyfikacji oraz umowy

 1. Oświadczenia Wykonawcy

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

 1. Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty.

 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia, w drodze niniejszego zapytania ofertowego i akceptujemy bez zastrzeĹźeń zapisy uwidocznione w tych dokumentach.

 3. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu tj. posiadamy kompetencje, posiadamy niezbędne zdolności techniczne oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej
  i finansowej pozwalającej nam na realizację zamówienia

 4. Nie jesteśmy powiązaniu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upowaĹźnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Załączniki do oferty

 1. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy (pełnomocnictwo naleĹźy dołączyć w sytuacji, gdy oferta jest podpisana przez osobę nieujawnioną w dokumencie rejestrowym przedsiębiorstwa moĹźliwym do pobrania przez Zamawiającego z ogólnodostępnych baz danych)

 2. Specyfikacja techniczna oferowanego rozwiązania – jeśli dotyczy.

 1. Data sporządzenia oferty i podpisy osób upowaĹźnionych do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę

Miejscowość: ………………… Data sporządzenia oferty: …………. …………

Podpisy i pieczęcie

 

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budĹźetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-09-14

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – PANEL PROMOCYJNY MARKI POLSKIEJ GOSPODARKI (MPG)

 

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 ŁódĹş

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: dotacje@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 (wew. 102)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: dotacje@amii.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 22.09.2017 roku.

 2. Tryb zamówienia: Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego
  (Zasada konkurencyjności).

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Oferty muszą posiadać termin ważności.

 5. Filmy promujące produkty firmowe będą wykorzystywane w ramach projektu pn: „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych, dofinansowanego z Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 1. KOD CPV:
  39154000-6 – Sprzęt wystawowy
  79342200-5 – usługi w zakresie promocji
  79956000-0 – Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Opracowanie graficzne i wykonanie panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki

 2. Opis zamówienia – specyfikacja:
  Panel podświetlany wysokości około 2 m (wysokość całkowita konstrukcji) na planie trójkąta równoramiennego, według poniĹźszej specyfikacji, przy zachowaniu kształtu, wymiarów i ogólnej estetyki zgodnej z Projektem panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki oraz ułatwieniami dla panelu promocyjnego MPG, opisanymi na stronie: http://www.mr.gov.pl/media/26290/MPG_panel_promocyjny_na_strone.pdf
  Konstrukcja powinna być wykonana z: plexi w kolorze mlecznym z grafiką, aluminium i stali lakierowanej piecowo, modułów LED i okablowania od strony wewnętrznej. Składana z co najmniej 2 segmentów. Grafika zgodna z wizualizacją MPG. Jakość uĹźytych materiałów i wykonanie musi zapewniać kilkukrotne uĹźycie panelu. Minimalny okres gwarancji 1 rok. Maksymalna waga 20 kg. Opakowanie kartonowe.

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKĹťE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Oferenci przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani BoĹźena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 ŁódĹş

tel.: 42 648-44-44 wew. 102

e-mail: dotacje@amii.pl

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta powinna:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej (adres email: dotacje@amii.pl).

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT,

w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 22.09.2017 r.).

 1. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 2. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi.

 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 4. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych przez niego ofert.

 5. Oferty należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1). W treści oferty należy podać wszystkie parametry techniczne dostarczonego rozwiązania.

 6. Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym.

 7. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy przygotować w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby dokumenty złożone w językach innych niż wymienione w pkt.8 zostały przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to zostało złożone wraz z ofertą.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.09.2017roku do godziny 16:00
  w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 ŁódĹş, w formie pisemnej (osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej na adres email: dotacje@amii.pl.

 2. Za datę złoĹźenia oferty uznaje się datę jej wpływu do miejsca składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

 3. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta naleĹźy oznaczyć następująco:

Amii Sp. z o.o.

Sz. P. BoĹźena Krawiec
ul. Techniczna 22
92-518 ŁódĹş

PANEL PROMOCYJNY MARKI POLSKIEJ GOSPODARKI (MPG)

Dotyczy realizacji projektu pt. „Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe oznakowanie koperty.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający moĹźe żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złoĹźonych ofert.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złoĹźenia ofert przez więcej niĹź jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny waĹźnych ofert na podstawie poniĹźszych kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniĹźsza

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2: